Acupunctuurpraktijk Huan Mai

Behandeling  

Contra-indicaties en Kosten

Acupunctuur

Acupunctuur en acupressuur vormen in China een aanvullende geneeswijze op de reguliere geneeskunde. Acupunctuur kan toegepast worden voor een versnelling van het herstelproces van een ziekte of om klachten te verlichten. De behandeling is gebaseerd op traditionele chinese geneeskunde en begint met een aantal vragen, gevolgd door een aantal diagnoses, o.a. polsdiagnose en tongdiagnose. Bij acupunctuur wordt een aantal naalden vrijwel pijnloos geplaatst. Na 20 minuten worden de naalden verwijderd. Ooracupunctuur behoort ook tot de mogelijkheden.

Shiatsu massage

Bij shiatsu (een vorm van japanse acupressuur) wordt druk gegeven met vingers, duimen, handpalmen, ellebogen of knieën. Rotaties en strekkingen (op rustige wijze) kunnen deel uitmaken van de behandeling. Onderdelen van voetreflex behandeling kunnen toegepast worden. Ook kan Shiatsu massage op verzoek gecombineerd worden met acupunctuur.

                                                              

Duur consult: 60 minuten.
Bij het eerste consult van de acupunctuu- en shiatsu behandeling zit (kosteloos) 30 minuten extra inbegrepen.

Aantal behandelingen: Na vier behandelingen is het duidelijk of een behandeling werkt en is er een evaluatie. Het is uiteraard mogelijk eenmalig een behandeling te ondergaan. Er zijn klachten die baat hebben bij een behandeling die jaarlijks plaatsvindt: bijvoorbeeld voor hooikoorts wordt geadviseerd  eenmaal in het najaar en eenmaal in het voorjaar te komen.

Kosten consult: 60 euro
Een consult kan bestaan uit een keuze uit de volgende behandelingen: acupunctuur, of shiatsutherapie, of een combinatie van acupunctuur en shiatsutherapie.  In deze behandeling kan geintegreerd worden: een deel  ooracupunctuur, een deel Tsi Nei Tsang behandeling of deels voetreflexmassage. Aspecten, waarin ik me heb bijgeschoold, in de context van acupunctuur en shiatsu.

Bankrekening praktijk Huan Mai:    

NL05 INGB 0005641353

Vergoedingen 
De meeste ziektekosten-verzekeraars vergoeden een acupunctuurbehandeling als u een uitgebreider pakket heeft. Acupunctuur zit niet bij het eigen risico.
Aanbevolen wordt om vooraf uw polisvoorwaarden door te lezen, zodat u weet of uw verzekering de behandeling vergoedt, dit kan per jaar veranderd zijn. I.v.m. vergoeding wordt gevraagd naar uw verzekeringsnummer.

                            


Contra-indicaties voor een shiatsu behandeling

Het is niet mogelijk een shiatusbehandeling te ondergaan bij koorts, griep, infectieziekten, ernstige vaatziekten, trombose, nog niet geheelde littekens na een operatie, bij besmettelijke huidziektes, en bij het onder invloed zijn van alcohol en drugs. Ook is het niet aan te raden omtijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap een shiatsubehandeling te ondergaan. Waar mogelijk, wordt om het aangedane deel heen gemasseerd. Ontstekingen, open wonden, botbreuken, chemokuur of bestraling, trombose of aderontsteking. Door de massage zouden bloedstolsels vrij kunnen komen. Er wordt niet naar spataderen toe gemasseerd. Raadpleeg bij twijfel altijd je arts of  behandelaar.

Contra-indicaties voor een acupunctuur behandeling

Eigenlijk bestaan er geen contra-indicaties voor acupunctuur. Wel is een aantal acupunctuurpunten verboden tijdens de zwangerschap. Relatieve contraindicaties zijn het behandelen na zware lichamelijke arbeid, uitputting of honger en bij angst voor de behandeling. In het 2200 jaar oude klassieke boek van acupunctuur, de Huang Di Nei Jing, staat als contraindicatie voor acupunctuur genoemd: mensen die te zwak en uitgeput zijn. Denk aan de slachtoffers van een hongersnood. Zij moeten eerst met voeding op krachten worden gebracht. Andere relatieve contraindicaties zijn: acute aandoeningen (acute blindedarm ontsteking, ernstige hernia, post-traumatische dystrofie, longontsteking). Deze aandoeningen worden door de reguliere geneeskunde verholpen. Hemofilie (bloederziekte) is een relatieve contra-indicatie vanwege de kans op doorbloeding. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van suikerziekte aangezien een snelle en flinke daling van de bloedsuikerspiegel kan optreden tijdens of na de behandeling. Bij whiplash kan na behandeling een sterke vegetatieve reactie volgen, derhalve is een "zachtzinnig" begin geboden. Kanker is niet te genezen met acupunctuur.  Indien de patiënt last van de chemokuur of bestraling (misselijkheid, moeheid) heeft, kan een acupunctuurbehandeling wel de bijwerkingen verminderen.


Wat van belang is om te weten:

De therapeut is gehouden te handelen conform de beroepscode.

Op de behandelovereenkomst van deze overeenkomst zal globaal worden weergegeven welke klachten de cliënt/patiënt heeft, wat de wijze van behandeling zal zijn en met welke (bezoek)frequentie de behandeling zal plaatsvinden.

Relevante wijzigingen hierin zullen steeds worden vastgelegd. De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.

De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.

De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossierverstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt/patiënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).

De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

De therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

De therapeut is verplicht een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Betalingswijze van de behandelingen is contant per consult.

Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de klachtencommissie van de of de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg, TBNG.

Op het eerste consult kan eventueel een behandelingsovereenkomst overlegd worden. De behandelings- overeenkomst wordt in dat geval door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden. Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaatsvinden. Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.