Acupunctuurpraktijk Huan Mai

Westerse Medische beschrijving van het werkingsmechanisme

van acupunctuur en shiatsu.

Hypotheses in termen van koper-, zink- en magnesiumionen.

 - Voor intercollegiaal overleg en voor geinteresseerden -   

De inhoud van dit paper is geschreven  aan de hand van persoonlijke inzichten. Alhoewel deze informatie  gedeeltelijk wetenschappelijk en biochemisch onderbouwd is, blijven er veel hypotheses over: Het is op geen enkel moment de bedoeling om hiermee medisch advies te verstrekken, of een medische diagnose te stellen. Ik wijs dan ook elke verantwoordelijkheid hieromtrent af. De manier waarop ik acupunctuur uitoefen in mijn praktijk, is gebaseerd op protocollen volgens de Traditionele Chinese Geneeswijze, zoals deze onder- wezen wordt op de door mij in 2011 afgeronde acupunctuur en Shiatsu opleiding. Karin Krommenhoek, 10 januari 2018.

In deze paper probeer ik het mechanisme van acupunctuur volgens de Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCG), uit te drukken in koper-, zink-, en magnesiumion afhankelijke mechanismen. Het gaat in deze tekst om ionen en niet om het metaal zelf. ''Koper'' in de tekst betekent dus koperion.

Een toename van koper-, zink en ijzerionen rond een geprikt (acupunctuur) punt is gemeten door Yan et al. (1). Een aantal regulier testbare hypotheses zijn m.i. nodig. Het gaat hier uiteraard om een speculatieve beschrijving totdat de voorgestelde hypotheses wetenschappelijk zijn onderzocht. Ervaring met de de theorie, werkwijze en uitkomsten van acupunctuur kan de lezer helpen om te tekst te begrijpen. Het Handboek voor Chinese Geneeswijzen van Ted Kaptchuk is daarvoor ook een goede inleiding (2).

Uitgangspunten van het werkingsmechanisme van acupunctuur in dit paper zijn: (I) Prikken van een acupunctuurpunt geeft verbetering aan de kwaliteit, de elasticiteit, en de mate van stevigheid van de lokale bindweefsel structuur. (II) De stevigheid van de lokale bindweefselstruktuur wordt ook beinvloed door de activiteit van spieren in de buurt van het acupunctuurpunt. (IV) De hersenen kunnen dit via proprioceptie (informatie over stand en beweging van lichaam en ledematen) meten. Hersenen meten activiteit van bepaalde spiercombinaties, die ze associeren met een bepaald gedrag. Als reactie hierop, sturen de hersenen het lichaam bij, door middel van hormonen en neurotransmitters. 

De opbouw van de tekst is als volgt. De lokale bindweefselstructuur is afhankelijk van het energieniveau van naburige cellen. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor de productie van bindweefselonderdelen. Het energieniveau van een  cel wordt bepaald door mitochondriën die zowel energie (ATP) als warmte produceren (hoofdstuk A). De mitochondriën hebben hiervoor de ionen koper, zink, ijzer en magnesium nodig. Nadat dit aspect van de mitochondriën is beschreven zal hoofdstuk B gaan over hoe dit proces in de cel de lokale bindweefselstructuur beïnvloedt. Een onderlinge wisselwerking tussen de genoemde ionen binnen de mitochondriën bepaalt de hoeveelheid aan energie en warmte, en hiermee dus indirect de stevigheid van het lokale bindweefsel. Uit de waarneming van de hersenen, de proprioceptie van de mate van stevigheid van alle acupunctuurpunten ontstaan meridianen in de hersenen (hoofdstuk C). De hersenen maken een associatie tussen bewegingen van verschillende spiergroepen die gelijktijdig plaatsvinden, en bepaald gedrag. Diverse competities tussen zink- en koperionen, en tussen zink- en magnesium ionen zijn te beschouwen als vormen van Yin en Yang (hoofdstuk D). Ook in gedrag zou deze competitie tussen de diverse ionen een rol kunnen spelen.

Deze toepassing van koper-, zink- en magnesiumionen wordt toegepast op twee onderwerpen uit de TCG: de polsdiagnose en bepaalde acupunctuurpunten, de zogenaamde Shu Transporting Points. Een TCG behandeling, zoals acupunctuur, maakt gebruik van polsdiagnose, welke informatie verschaft over meridianen. Hoofdstuk E beschrijft de polsdiagnose in termen van koper-, zink- en magnesium ionen, en verschaft hiermee informatie over deze ionen.  Gesteld wordt dat een armbeweging invloed heeft op het bindweefsel in de buurt van de processus styloideus radii (een deel van het bot, gelegen aan de binnenzijde van de pols aan de duimzijde). Bij deze plek wordt de polsdiagnose uitgevoerd. Tijdens een armbeweging dient de balans van het lichaam in de gaten gehouden te worden: een beweging van de arm gaat samen met beweging  van romp en benen.  Dit is mogelijk de reden dat de polsdiagnose beinvloed wordt door beweging van romp en benen. HIerdoor wordt informatie over beenmeridianen via de polsdiagnose meetbaar. Hoofdstuk E beschrijft hoe door een gemeenschappelijk neuraal commando voor arm- en beenspieren  informatie over beenmeridianen de polsdiagnose beïnvloeden. Hoofdstuk F beschrijft hoe de seizoenen het polsbeeld in de polsdiagnose beinvloeden, in termen van de ionen  koper-, zink- en magnesium. Hoofdstuk G beschrijft de ShuTransporting Points. Hoofdstuk H beschrijft tenslotte enkele wetenschappelijke onderzoeken die het beschreven werkingsmechanisme passen.

Centraal in het verhaal staat de volgende aanname van de mitochondrien: spierbeweging (tijdens fysieke arbeid overdag) en ander grote biochemische activiteit (zoals van de lever 's nachts) zullen een tijdelijke afname respectievelijk toename van de hoeveelheid mitochondrien per cel (in bepaalde cellen) geven. Deze toe- en afname gaat gepaard met af- en toename van koper-, zink- en magnesiumionen in het cytoplasma. Dit wordt in het verhaal als stelling geponeerd. In het cytoplasma vinden andere chemische reacties plaats dan in de mitochondrien.


A: Een cel maakt brandstof (ATP) en warmte. Dit gebeurt voor elk via een verschillende biochemische route.

In de acupunctuurbehandeling wordt een combinatie van een aantal gebruikte acupunctuurpunten  gebruikt. Die puntcombinatie is gebaseerd op  pols- en tongdiagnose,  het uitvragen van de hoofdklacht, en een aantal algemene vragen, die aan de client gesteld worden. Dit zijn vragen over het energie niveau van de client (zoals conditie), en warmte respectievelijk koudegevoel centraal. Heeft de cliënt het gauw warm of juist gauw koud? Daarom krijgen de mitochondriën, die in bijna elke lichaamscel voorkomen, een centrale aandacht in dit paper. Mitochondriën produceren zowel energie (in de vorm van de energiedrager ATP, adenosinetrifosfaat, een energierijk molecuul) als warmte. Met ATP een chemische reactie worden uitgevoerd (gekathalyseerd, omdat deze biochemische reactie vaak een hoge activeringsenergie heeft). Dit doet ATP door uiteen te vallen in twee onderdelen, waarbij energie vrijkomt voor deze chemische reactie. Ons lichaam wil de lichaamstemperatuur constant houden. De 'verwarmingsketel' bevindt zich in de hersenen, maar de 'radiatoren' bevinden zich in de lichaamscellen in de vorm van mitochondriën. Deze radiatoren zijn lokaal bij te regelen door de vraag naar energie, ofwel via een verhoging van de ATP concentratie in de cel (in feite [ATP]/[ADP]). Een mens kan als hij het kouder of warmer wil hebben, zijn mitochondriën ook lokaal bijstellen.           


                         

Figuur 1: Doorsnede van de romp. De meridianen lopen steeds over de lengtezijde  van het lichaam, en raken de ovaal (doorsnede van het lichaam) op verschillende plaatsen. De galblaasmeridiaan loopt langs de zijkant van het lichaam: het verst van het midden van het lichaam verwijderd. Daardoor is deze meridiaan  meer onderhevig aan fluctuaties in omgevings temperatuur dan de blaasmeridiaan of de maagmeridiaan. In cellen in de buurt van de galblaasmeridiaan bevinden zich daarom (vermoedelijk) meer mitochondriën (met daarin de ionen koper, magnesium en zink). Dezelfde redenatie gaat voor de driewarmer meridiaan op, wanneer deze met de andere Yangmeridianen van de arm vergeleken wordt.

Metaalionen als cofactor in een enzym en temperatuur. Koper-, ijzer-, zink- en magnesiumionen spelen een rol bij deze productie van warmte en energie. Enzymen voeren biochemische reacties uit. Een enzym is een proteine: een opgevouwen keten van aminozuren, in een zodanige vorm of structuur dat het bepaalde moleculen kan vangen en versneld kan omzetten. Het gat waar het te vangen molecuul als ''een sleutel in het slot'' past, bezit vaak een aantrekkend punt. Dit kan zijn: de aanwezigheid van een lokale elektrische lading, een metaailion. Een lokale electrische lading maakt het enzym effectiever en sneller. Dit aantrekkend centrum wordt cofactor genoemd. Een vitamine of een haemgroep is soms een cofactor.  Een aantal belangrijke enzymen hebben een koper-, zink- of magnesium ion als cofactor. Soms hecht een ion zich aan de buitenkant van een enzym, wat voor een kleine structuur wijziging kan zorgen, en het enzym minder snel maakt. Dit ion is bij dit enzym dan geen cofactor. Dit geeft ook het belang aan van een constante lichaams temperatuur, want door een temperatuur verandering kan de structuur iets ''ontrollen'', zodat de ''sleutel'' slechter  past op het ''slot'', en het enzym minder werkzaam wordt. De hoeveelheid beschikbare cofactoren heeft invloed op de hoeveelheid en effectiviteit van enzymen, die van deze cofactor gebruik maken. Hierdoor wordt het aannemelijk dat bepaalde ionen invloed hebben op biochemische en fysiologische processen. Deze ionen koper, zink- en magnesium, staan daarom centraal in het werkingsmechanisme van acupunctuur, want  in de cel vindt een continue productie en afbraak van enzymen plaats.

Mitochondriën. In de mitochondriën vinden reacties plaats met zuurstof, waardoor vrije radicalen ontstaan. In deze mitonchondrien  spelen de cofactoren koper, ijzer en magnesium een grote rol. Zowel de koper-, ijzer- en magnesiumionen, als de vrije radikalen zijn geladen en trekken elkaar in principe aan. Het enzym superoxide dismutase met koper en zink als cofactor, vangt de vrije radicalen af. Net als enzymen, worden ook mitochondriën continu afgebroken en bijgemaakt (5). Deze balans tussen aanmaak en afbraak wordt bepaald door verschillende fysiologische omstandigheden, gepaard gaande met verschillende spieractiviteit van ledematen en romp.  De spieractiviteit heeft ook op de activiteit van tonische spieren, betrokken bij handhaven van een passende lichaamshouding in balans, welke meestal een aerobe stofwisseling hebben bij de vorming van ATP.

Omdat de vorming van ATP en warmte zoals gezegd afhankelijk is van koper-, magnesium-, ijzer- en zinkionen zijn deze ionen in hoge getale aanwezig in de mitochondria. Tijdens de aerobe spieractiviteit, tijdens spieractiviteit bij fysieke arbeid, wordt de afbraak van mitochondria versneld waardoor bovengenoemde ionen vrij terecht komen in het cytoplasma (9,10). Tijdens de slaap worden de mitochondria juist opgebouwd (5). Een betere conditie zal leiden tot meer mitochondriën per gebruikte spiercel. Daarom kan worden aangenomen dat een lokale toename van bepaalde ionen in en rondom een acupunctuurpunt kan ontstaan door spieractiviteit in de omgeving gedurende een bepaalde tijd.

                         

Figuur 2: oxidatieve fosforylering in mitochondriën, op de binnenste membraan: afhankelijkheid van Cu, Zn, en Mg (6,7,8).

Mitochondriën worden dus voortdurend afgebroken en opnieuw aangemaakt. In het volgende stuk zal de relatie tussen mitochondriën en bindweefsel nader worden beschreven.


B: Mitochondriën en lokaal bindweefsel.

De anamnese en de polsdiagnose bepalen samen de combinatie van te gebruiken acupunctuur punten. Een check vooraf of het punt geschikt is, wordt vaak gedaan om te zien, of sommige punten gevoeliger zijn. Een punt kan ook meer vast of meer flexibel, los zijn van structuur, dan de andere punten. Dit onderscheid van andere punten maakt ze geschikt voor gebruik. Een van de effecten van een acupunctuur behandeling is,  dat de bindweefselstructuur een  optimale elasticiteit en  stevigheid krijgt.

De mate van stevigheid van lokaal bindweefsel zegt iets over de recente spieractiviteit van de afgelopen week, van spieren in de omgeving van het punt. Recente spieractiviteit, kan als onderdeel beschouwd kunnen worden van proprioceptie, de waarneming en de stand van de spieren, pijn- en tastzin. Hoe de lokale bindweefselstructuur rondom een acupunctuurpunt is, draagt ook bij aan de proprioceptie, pijn- en tastzin. De hersenen interpreteren en associëren deze waarneming en zullen hun acties bijstellen. De manier waarop de hersenen dan reageren maakt de werking van acupunctuur dan inzichtelijk (sectie C). Acupunctuur beïnvloedt (via de locale bindweefsel structuren) de waarneming door de hersenen van recente spieractiviteit.

Verandering van de lokale bindweefselstructuur rond een acupunctuurpunt: de elasticiteit van bindweefsel wordt mede bepaald door het koperafhankelijke enzym lysyl oxidase (met een koperion als cofactor, 11). Dit enzym maakt in actieve vorm, in de ruimte buiten de cel, de extracellulaire matrix, verbindingen (crossllinks)  tussen het collageen en elastine. Een bindweefselcel produceert een inactieve vorm van lysyl oxidase en scheidt dit uit naar de extracellulaire matrix.  Als gevolg van een wond of als gevolg van schuifspanning, (die altijd enigszins optreedt tijdens  spieractiviteit), produceert een bindweefselcel meer lysyl oxidase in inactieve vorm, 12). Dat wordt dan uitgescheiden buiten de cel (in de extracellulaire matrix). De nog inactieve lysyl oxidase verplaatst zich naar een lokatie in het bindweefsel verderop, waar het actief gemaakt wordt door een tweede enzym. Hierna produceert de aktieve lysyl oxidase ter plekke crosslinks. Een lokatie die bij spiergebruik en lichaamsbeweging schuifspanning oproept blijkt een geschikte lokatie te zijn voor vorming van crosslinks. Dit is vooral in de buurt van botuitsteeksels, waar lagen of delen van bindweefsel t.o.v. elkaar schuiven. Dit heet ''shear stress'', waardoor mogelijk cytokines worden afgegeven, moleculen die mogelijk indirect lysyl oxidase activeren. Acupunctuurpunten bevinden zich vaak op zo'n lokatie, naast een botuitsteeksel.  (Hoofdstuk E beschrijft dit effect bij polsdiagnose, rond een botdeel bij de pols: omdat de pols bij beweging vaak draait om zijn as, ontstaat daar schuifspanning').

Vrijkomen van koperionen als lysyl oxidase klaar is. Op een bepaald moment, nadat de crosslinks gemaakt zijn,  zal lysyl oxidase weer afgebroken worden, waarbij koperionen (de cofactor) ter plekke vrijkomen. Het vrijgekomen koperion kan lokaal door een cel opgenomen worden. Het koperion kan ook wordt opgenomen door een macrofaag (bepaalde immuuncel, die dode celresten, virussen en bakterien opneemt en verteert). Hierna belandt de macrofaag vermoedelijk in de lever waar het koperion wordt afgestaan. De lever is de opslagplaats van koperionen. Men vermoedt dat lysyl oxidase nog andere functies heeft (12). Lysyl oxidase kan een rol spelen in het gladde spierweefsel rondom bloedvaten (Bekend bij de aorta tijdens de embryonale ontwikkeling, immers een periode met grote veranderingen). (12). Dit effect is niet meegenomen bij de beschrijving van de polsdiagnose verderop in de tekst. Mogelijk draagt lysyl oxidase wel  bij aan het deel van de vaatwand die betrokken is bij de polsdiagnose.

Invloed van koper-, zink - en magnesiumionen bij de vorming van lysyl oxidase in het cytosol. Metallothioneine is een transporteiwit voor koper- en zinkionen (o.a.). Het transporteert koperionen tussen mitochondriën en cytosol. Het brengt koperionen naar het golgi-apparaat, om daar een koperion te laten inbouwen in koperafhankelijke enzymen, zoals lysyl oxidase, tijdens diens productie.  Na prikken in een acupunctuurpunt is een toename in metallothioneine  gemeten  (14b). Hoe meer koperionen in het cytosol, hoe meer ze gebonden zijn aan metallothioneine, en hoe sneller de lysyl oxidase productie.  Zinkionen spelen ook een rol in dit proces. Zinkionen bevorderen de synthese van metallothioneine.

Grotere hoeveelheden zink kunnen echter de productie van lysyl oxidase echter remmen, omdat veel zinkionen, de koperionen op metallothioneine kunnen verdringen, door de competitie tussen koper en zink op de bindingsplaats. Tenslotte: magnesiumionen remmen de vorming van metallothioneine, vanwege de competitie tussen magnesium en zinkionen. Een toename van magnesium, kan het effect van zink op de vorming van metallothioneine afremmen. De gezondheid van bindweefsel houdt daarom verband met alledrie genoemde ionen: koper-, zink- en magnesiumionen in het cytosol, en daarom indirect met de hoeveelheid mitochondriën per cel.

Koper-, zink-, en ijzerionen ontstaan na het prikken in een acupunctuurpunt (2) op een aantal manieren: (a) Veel spieractiviteit kunnen enkele mitochondriën beschadigen, waardoor in het cytosol koper-, zink- en ijzerionen vrijkomen. (b) Via bindweefsel dat reageert op schuifspanning komt lysyl oxidase vrij met een gebonden koperion, dat (tijdelijk) achter kan blijven op het (acupunctuur)punt. (c) Acupunctuur of een wond kan cellen beschadigen, waardoor de inhoud van mitochondriën ook in de extracellulaire ruimte komen. (d) In de extracellulaire matrix komen bij het afbreken van lysyl oxidase koperionen vrij. (e) De volgende alinea beschrijft  dat de beschadigde cel het immuunsysteem aktiveert, en macrofagen naar de lever trekken, om de lever te stimuleren tot afgifte van koperionen.

Macrofagen en cytokines uit de wond activeren de lever. Het immuunsysteem  zorgt ervoor, dat de concentratie van koperionen in het bloed toeneemt. De lokale celbeschadiging zal  het immuunsysteem aktiveren en macrofagen aantrekken (13). Geactiveerde immuuncellen zoals macrofagen produceren signaalmoleculen die de lever aanzetten tot de productie en afgifte van ceruloplasmine, met het daaraan gebonden koper (14). Ceruloplasmine is een transporteiwit van koper in het bloed. Door deze afgifte, komen er snel meer koperionen via de bloedbaan op de beschadigde lokatie aan. Soms ontstaat rondom het behandelde acupunctuurpunt een iets rodere plek (niet te verwarren met bloeding) , wat binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde gezien wordt als een goed teken. Door de reactie van het immuunsysteem trekken macrofagen naar de beschadiging en neemt lokaal de doorbloeding toe.

De lokale celbeschadiging trekt macrofagen aan. In de populatie van macrofagen  bevinden zich twee typen: M1 en M2, waarbij M2 zich kan ontwikkelen uit M1. Macrofagen M1 vallen bacterien aan (met stikstofmonoxide dat geproduceert wordt met een snelheidsbepalend, koperafhankelijk enzym). Macrofagen M2 zijn betrokken bij weefselherstel en produceren een bepaald groeihormoon (ornithine, via een zinkafhankelijke stap). (13). Omdat de beschadiging bij een insertie van een acupunctuurnaald minimaal is, zal ook M2 snel ontstaan. Mogelijk ontstaat in  de lokale omgeving na het prikken een toename in zink en koper om de omgeving geschikt te maken voor deze beide typen macrofagen.

Samenvattend: de in het acupunctuurpunt aanwezig hoeveelheid zink- en koperionen is m.i. een uitdrukking van (I) een bepaalde chronische spieraktivtieit of chronische afwezigheid daarvan, (II) een ontsteking in de buurt, en (II) prikken in de buurt. De hoeveelheid mitochondriën neemt iets af. Er komen koper- en zinkionen in het  cytosol: de zink zet aan tot productie toename van metallothioneine (14b). Meer metallothioneine kan de toegenomen koperionen hoeveelheid in het cytoplasma vervoeren. Meer lysyl oxidase kan gemaakt worden, waardoor er weer sterker en gezonder, enigszins flexibel bindweefsel ontstaat, op de plaats bij het acupunctuurpunt.


C. Het ontstaan van een meridiaan in de hersenen.

Proprioceptie is een goede manier van de hersenen om waar te nemen wat spieren hebben gedaan, en tot wat ze nog in staat zijn, qua conditie of vermoeidheid. De veranderde bindweefselstructuur beïnvloedt de proprioceptie, pijn- en tastzin, waarneming van destand en activiteit, van de vermoeidheid en pijn van de spieren en sensatie van de huid. De hersenen nemen waar of deze bindweefselstructuur vast en stevig is (recente activiteit van de spieren) of los en slap (chronische aciviteit van de spieren). Hersenen interpreteren en associëren deze waarneming en zullen hierop hun acties bijstellen. Een groep hersencellen maken hier een respresentatie van, de ''neurale kaart'' van skeletspieren van het hele lichaam. Hier trekken zij een conclusie uit, maken een associatie met eerder geleerde patronen. Is het tijd om op te houden met deze spieractiviteit, of juist te starten, of te starten met de vervolgactiviteit.

Gedrag gaat vaak samen met bepaalde activiteit van groepen (houdings)spieren. Gedrag gaat vaak gepaard met bepaalde  emoties.  Op dit niveau ontstaan meridianen. Het TCG concept ''meridiaan'' wordt hier niet beschreven als een fysiek kanaal, maar als een set door de hersenen gemaakte associaties. Pijn kan een bepaalde beweging of aantal bewegingen beperken. Dit kan invloed hebben op de meridiaan, omdat het bindweefsel in de buurt dan ''losser'' is.  Als de pijn de spieren laat aanspannen, zal er juist stijfheid ontstaan. Het patroon van hersenactiviteit in de neurale kaart wordt door de hersenen geinterpreteerd als behorende bij een van de vijf soorten gedrag : slapen, fysieke arbeid (motivatie, concentratie of stress), eten (eetlust), gezelligheid of terugtrekken (verdriet of in slaap  vallen)  (2,3,4a). Het patroon van het overheersende gedrag, van de laatste weken, passend  bij een aantal veel gebruikte spieren en lichaamshouding, en passend bij een bepaald gevoel (stress, of juist gebrek aan concentratie, angst, irritatie, piekeren, opwinding). Acupunctuur kan dit gevoel, of deze gewaarwording laten ontspannen, of verhelderen.  Daarvoor heeft diegene wel genoeg speelruimte voor het zelfgenezend vermogen nodig, met andere woorden: voldoende vitaliteit om te prikken.

 

 Figuur 3.  Tabel met zes verschillende groepen van actieve spierbewegingen, elk geassociëerd met een andere fysiologische activiteit. Elk van de zes komt overeen met een tweetal Yangmeridianen (een arm meridiaan en een beenmeridiaan). De laatste twee in de tabel worden soms samengevoegd (zoals in Figuur 4). De hersenen meten of een bepaald gedrag recent heeft plaatsgevonden.  Dit wordt herleid uit de spieren die met het gedrag geassociëerd zijn: chronisch overbelast of lange tijd inactief.   Elk van de vijf of zes soorten gedrag vindt meestal plaats tijdens een bepaalde periode van de dag of nacht. Het circadiaans ritme van elke gedrag zou terug te vinden kunnen zijn in het circadiaans ritme (24 uurs) van koper en zink (4b),  (4c),  (4d). (Buiten de context van dit paper, de acht extrameridianen, die aan te spreken zijn via acupunctuur punten op verschillende meridianen, wil ik toch graag nog even de Dai Mai extrameridaan noemen, die aan te spreken is via een punt op de driewarmer- en een punt op de galblaasmeridaan. Deze Dai Mai is gelocaliseerd, als een riem net boven de heupen en is betrokken bij de lichaamsbeweging waarbij de bovenrug draait ten opzichte van de onderrug. Alle beenmeridianen kruisen de Dai Mai, en kunnen bij een foute draaibeweging betrokken zijn. Alle yange beenmeridianen hebben invloed op deze beweging: maag, blaas en galblaasmeridiaan, en daarmee de geassocieerde zink-, magnesium- en koperionen. De ''drie warmers''. zijn hier te herkennen, en in de context van dit paper is het niet verrassend dat een acupunctuurpunt op de driewarmermeridiaan meedoet in het aanspreken van de Dai Mai. Het andere aanspreekpunt  van Dai Mai bevindt zich op de galblaasmeridiaan. Deze meridiaan en de driewarmer meridiaan hebben lokaal via hun mitochondrien veel te verwarmen.)

Basishypothese in het werkingsmechanisme van acupunctuur: elk van de zessoorten gedrag gaat samen met een  relatief overheersende variatie in concentratie van een specifiek ion (zink, koper of magnesium) of met relatief veel of juist relatief weinig transporteiwit metallothioneine  (voor de ene fase veel, voor de andere fase weinig). Dit geldt voor een cel van skeletspieren en voor een bindweefselcel (in de buurt  van spieren, maar ook rondom organen en in de bloedvatwand).  Mogelijk geldt het ook voor bepaalde cellen in de hersenen (gliacellen, neuronen). Op het niveau van de hersenen, die gedrag, zintuigen en orgaanfuncties met elkaar associëren, wordt de ''meridiaan'' gevormd.  Een tekort van bijvoorbeeld koper (of zink of magnesium) zal zowel in mitochodria van aangrenzende spiercellen en bindweefselcellen voelbaar zijn, als ook  in het gedrag en de fysiologie weerspiegeld worden. Uit het geheel van bindweefsellokaties kunnen de hersenen herleiden welke handeling, beweging, pijnlokatie of emotie  recent of veel gebruikt is. Dat een lang durende spierpijn of chronische stress zich zo manifesteren kan, is begrijpelijk. Maar dat dit ook geldt bij gedrag en gevoelens zo kan  werken is nog niet zo bekend. Uitgaande van de vrije wil van een mens, zal de keuze tot een bepaald gedrag eerder de relatieve ionsamenstelling binnen de cel beïnvloeden, dan andersom. De ionsamenstelling kan wel het gedrag wat bijsturen, net zoals vermoeidheid of prikkelbaarheid (energieniveau) invloed kan hebben op gedrag.      

          

Figuur 4. Vijf fasen in het Wu Xing model. Per fase de dominante rol van een ion (Cu, Zn of Mg of metallothioneine (veel  of weinig) Het Wu Xing schema van de Japanse acupunctuur. Dit beschrijft vijf fasen. Elke fase representeert het fysiologische aspect van een soort gedrag. Twee verschillende gedragingen kunnen elkaar relatief gemakkelijk opvolgen (blauwe pijl). Andere combinaties van twee verschillende gedragingen kunnen elkaar relatief makkelijker remmen (rode pijl) (2,3). Deze rem kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een competitie tussen zink en magnesium, een competitie tussen zink en koperionen. Sectie d gaat hier verder op in. Deze figuur is niet in tegenspraak met figuur 1. In figuur 1 bezitten de spieren op de lokatie van de galblaas meridiaan de maximale hoeveelheid mitochondriën per cel. Figuur 4 beschrijft de houtfase (waartoe de galblaasmeridiaan behoort) juist met een afname van de hoeveelheid mitochondriën. Figuur 4 is te rijmen met figuur 1. Figuur 1 beschrijft de gemiddelde hoeveelheid mitochondriën/cel gedurende een langere tijd, b.v. een etmaal, het gemiddelde van alle vijf fasen. Het verschil met Figuur 4 is, dat Figuur 4 de verschillend tussen de vijf fasen beschrijft. Dit is in principe een natuurlijke variatie over de gemiddelde fase  gedurende een etmaal, weergegeven in figuur 1.

*) Zink bevordert synthese van metallothioneine, Magnesium competitie met zink, magnesium remt synthese van metallothioneine.

Twee fasen, fase Vuur en fase Metaal uit figuur 4 worden gekenmerkt door de hoeveelheid metallothioneine (relatief hoog respectievelijk relatief laag). Fase Vuur gaat over dosering (heftig of voorzichtig) van gedrag, passend bij behoeften van het lichaam en afgestemd op de  eisen van de omgeving. Veel metallothioneine geeft veel productie van de twee koperhoudende enzymen (15), die  betrokken zijn bij de productie en afbraak van dopamine. Dopamine komt vrij als het moment geschikt is om tot initiatief te komen en te starten met een bepaalde set van spierbewegingen. 

Hierbij nemen de hersenen waar of het zinvol is om te starten met activiteit. Bij deze waarneming speelt  de neurotransmitter glutamaat een belangrijke rol. De receptor voor glutamaat wordt door alle drie de ionen afgeremd (16,17).  Het hart (en pericard) hoort bij fase vuur wordt in acupunctuurgezien als  als ''keizer van de vijf fasen''. In fase vuur (waarin de driewarmer meridiaan toe behoort) gaat het om reserve energie om af te stemmen op de omgeving, waarbij een ''reservevoorraad'' van alle drie ionen een rol spelen.

De andere fase,  fase Metaal is beïnvloed door (een lagere range) van metallothioneine. In deze fase neemt de hoeveelheid mitochondriën/cel toe. Prolactine stimuleert mitogenese, de vorming van nieuwe mitochondriën, waardoor er een toename optreedt van de hoeveelheid mitochondriën/cel. Dit geldt voor cellen die gevoelig zijn voor prolactine (18b). In de eerste fase van de slaap is een prolactine toename gemeten (18a). Dit past bij fase metaal, terugtrek gedrag, nodig om te gaan slapen, fase water. De synthese van prolactine wordt gestimuleerd door magnesiumionen (20a). Een andere rol van prolactine in de hersenen is bescherming tegen hypoxia dat tijdens neurogenese optreedt (20c). 

Fase metaal en fase vuur oefenen een remmende werking op elkaar uit. Fase metaal gaat over terugtrekkend gedrag, afname van spiergebruik. Licht sorteerwerk past bij fase metaal: bij het sorteren van papieren is er maar een kleine armbeweging. In feite gaat fase metaal over herstel van energie, herstel van de hoeveelheid mitochondriën. Het past hierbij, dat metallothioneine in het cytosol dan ook afneemt, vanwege de magnesium toename in het cytosol. Want magnesium heeft een remmende werking op de synthese van metallothioneine via de rem op zink.

Prolactine en dopamine zijn antagonisten (19a).  Prolactine beinvloed de toename van mitochondriën. Dopamine zorgt voor enige afbraak van mitochondriën (9). Via de hersenen heeft dopamine indirect invloed op het ontstaan van fysieke spieractiviteit. Grote activiteit van de zogenaamde willekeurige spieren laat de hoeveelheid mitochondriën iets afnemen. (20b). Prolactine wordt door de hypofyse afgegeven aan de bloedbaan, en komt na de circulatie de hersenen weer binnen. Dopamine remt prolactine afgifte door hypofyse. Er is een cyclische relatie tussen dopamine en prolactine (20d). Indirect hebben een aantal hormonen invloed op prolactine door de rem van deze hormonen op dopamine: serotonine, GABA, oestrogenen, opioiden, of door stimulatie van dopamine, bijvoorbeeld substantie P (20d).

                                     

Figuur 5: Cyclische interactie tussen dopamine en prolactine. Dit proces speelt zich af in de hersenen, waar het cyclisch optredende circadiaans ritme op de lichtdonker cyclus van de dag wordt afgestemd. DA: dopamine. PRL: prolactine, TIDA: dopaminerge neuron, D2R: dopamine receptor, Prl-R: prolactine receptor (uit: 20d). 

Het Wu Xing schema, met zijn vijf fasen, uitgedrukt in koper, zink, magnesium en concentratie metallothioneine, speelt zich vermoedelijk af in de spiercel en bindweefsel cel. Spieractiviteit (gedurende een bepaalde periode) geeft afname van enkele (van de 1000 of meer per cel voorkomende) mitochondriën, en rust van spieren geeft toename van deze enkele mitochondriën (5). Als er door acupunctuur een paar mitochondriën verdwijnen, dan herstelt het immuunsysteem deze weer (zie fase metaal en water).

Elke fase van de Wu Xing wordt geassocieerd met een ander emotie: Aarde met (spijs)verteren en piekeren, Metaal met verdriet en scheiden wat bewaard en wat weg kan. Water met angst. Hout met agressie en irritatie.  En Vuur met lachen. Koperionen in fase Hout zijn betrokken bij de vorming en afbraak van catecholamines dopamine, adrenaline (stress) en noradrenaline (sympathisch zenuwstelsel). Dopamine remt de frontale cortex, en is nuttig bij een keus maken tussen twee opties: de ene optie wordt onderdrukt, de andere geactiveerd. Of beide opties dienen nog een tijd aanwezig te zijn, om er rustig over te kunnen nadenken. Bij weinig dopamine is het lastig om een object keus te onderdrukken, dit geeft onrust en impulsief gedrag. Lachen is een vrolijke ontspanning, om twee met elkaar tegenstrijdige waarnemingen te relativeren. Lachen en opwinding  zijn emoties die bij fase vuur horen.

De vijf fasen van Wu Xing zijn ook geassocieerd met vijf soorten weefsels, waarvan Fase Hout, Water, en Aarde worden toegewezen aan respectievelijk pezen, botten, en spieren. Botten bevatten veel magnesium. Spieren bevatten veel zink. Mogelijk werkt lysyl oxidase juist veel op het bindweefsel in de buurt van de pezen, vanwege de schuifspanning, die tussen de pezen kan optreden. Verderop in deze tekst zal beschreven worden dat bepaalde cellen in de huid zelf prolactine produceren. Dit geeft de associatie tussen fase metaal en de huid aan. Waarom Fase Vuur bij het vaatstelsel hoort, is niet duidelijk. In termen van de drie ionen: het bloedvatstelsel brengt voeding (en ionen) naar elke cel. Het sympathische deel  van het autonome zenuwstelsel in de hersenen reguleert ook de diameter van de bloedvaten, waarbij ook noradrenaline (koperafhankelijke vorming) een rol speelt, maar ook acetylcholine (magnesium afhankelijke receptor). (Magnesium heeft een bloedvatontspannende bijdrage). Bij stress (dit kan psychologische stress zijn, maar ook fysiek: als er in een cel minder voeding is, dan behoefte aan energie) komt (nor)adrenaline vrij. Stress veroorzaakt constrictie van het bloedvat. In een smal (en gespannen) bloedvat stroomt het bloed sneller: de kleinere hoeveelheid voeding komt wel sneller aan bij de cel.

Invloed van Wu Xing op bloedvatmodulatie door het sympathische zenuwstelsel. Hersenen interpreteren acupunctuurpunten groepsgewijs passend bij gedrag en sets van spieren.  In reactie hierop produceren de hersenen neurotransmitters en hormonen, en moduleren ze de fysiologie van het lichaam. Deze modulatie kan plaatsvinden via het autonome zenuwstelsel. Het sympathische systeem moduleert de bloedvatwijdte. Bekend is, dat bij intensief gebruik van skeletspieren, het bloedvat zal verwijden, veroorzaakt door het sympathisch zenuwstelsel, zodat meer bloed naar de spieren gaat.  De bloedvatmodulatie is afhankelijk van het gedrag: fysieke arbied is anders dan eetgedrag. In de context van acupunctuur zal deze verwijding specifiek zijn voor de fase van Wu Xing. Dit is een snellere bijsturing (vergeleken met de reactie van bindweefsel op verrichte spierarbeid of prikken).

Vijf fasen en vitaliteit van vijf organen. Zoals eerder hier beschreven is, zullen de hersenen, behalve via het autonome zenuwstelsel  ook reageren door verandering in afgifte van neurotransmitters en hormonen. Dit kan (indien mogelijk) de werking van organen bijstellen. Het idee is, dat via de vitaliteit van de organen de ionenbalans (met betrekking tot zink, koper en magnesium) wordt bijgeregeld. Zie het Wu Xing schema in figuur 4. Fase Hout hoort bij lever en galblaas, Fase Aarde hoort bij Pancreas, milt  en maag. Fase Metaal hoort bij longen en dikke darm. Fase Water hoort bij nieren en blaas. Fase Vuur hoort bij hart en dunne darm. Zoals eerder vermeld, is elke fase geassocieerd met een tweetal meridianen (aangeduid met de twee orgaannamen die bij de fase horen), uitgezonderd fase Vuur, welke met vier meridianen geassocieerd is.  (Daarbij dient vermeld te worden, dat de associatie van meridianen met een orgaan, in TCG niet op de voorgrond staat. In de naam van de Chinese naam van de meridiaan staat niet het orgaan, maar alleen de ligging van het begin of eindpunt van de meridiaan (op voet of hand) en de energetische lading, welke refereert aan de symptomen bij volte of leegte in de betreffende meridiaan.). Twee van de vier meridianen van fase Vuur worden niet geassocieerd met een orgaan: de driewarmer meridiaan en de pericard meridiaan. Verderop in deze paper zal beschreven worden dat voor dit tweetal meridianen de schildklier (en bijschildklier) een kandidaat zijn.

Van de vijf organen heeft de blaasmeridiaan een bijzondere rol. De blaasmeridiaan verloopt op de rug in de buurt van de twee grensstrengen waarin ganglionen van het (ortho)sympathisch zenuwstelsel aanwezig zijn. In deze ganglionen bevinden zich zenuwen die van en naar organen gaan. Zie figuur6A. Op de blaasmeridiaan bevinden zich belangrijke acupunctuurpunten die organen voeden (de backshu punten). In Japanse acupunctuur volgens de methode van Kiiko is het punt ''Blaas 2'' bij de ogen een reflexpunt voor de hypofyse ofwel hersenaanhangsel, zie figuur 6B. Gevoeligheid bij palpatie van dit punt kan wijzen op een minder optimaal functioneren van de hypofyse. De hypofyse is een onderdeeltje in de hersenen die verantwoordelijk is voor de hormonale aansturing en terugkoppeling van de diverse organen.  (Wanneer gevoeligheid vertaalt wordt als zinktekort en wanneer aangenomen wordt dat door prikken de hoeveelheid zink lokaal toeneemt, kan zink naar cellen in de hypofyse gaan, (mitochondrien, celkern) voor de optimalise afstemming van de hypofyse op zijn regulerende invloeden.) De blaas-meridiaan behoort tot fase water dat het onderscheid tussen slapen (liggen) en waken (staan) aangeeft. Het verschil in bewustzijn tussen alertheid en slapen is een belangrijke parameter voor hormonale aansturing van organen. In de context van dit paper, afstemming van mitochondrien op input (glucose) en output (ATP), is het nog waard te vermelden dat van de hormoonklieren die de hypofyse aanstuurt: de  bijnieren (cortisol) de hoeveelheid glucose als input vermeerderen, en de schildklier de hoeveelheid ATP en/of warmte (dat door mitochondrien geproduceerd wordt) vermeerderen.


Figuur 6. A: Grensstrengen, een onderdeel van het (ortho)sympathisch zenuwstelsel. B: ligging van de hypofyse in de hersenen.

Associatie van driewarmer- en pericard meridiaan met schildklieren. In de mitochondrien hebben de schildklieren het volgende effect. Cheng (2011) beschrijft dat het schildklierhormoon T3 de oxidatieve fosforylering versnelt door interactie met het ontkoppelings-eiwit (42a). T3 zet aan tot ATP vorming. De stap van meridiaan naar gedrag is nu als volgt. ATP vorming is van belang bij jagen naar voedsel met een lege maag: er is honger en mogelijk niet veel ATP. T3 stimuleert ATP vorming, waardoor er meer energie voor het jagen ontstaat.  Jagen bij het gedrag tijdens fase Vuur (driewarmer en pericard: de ''reservevoorraad'' van de drie ionen koper, zink en magnesium). Interessant in deze context is, dat de schildklier en de galkringloop (enteohepatische kringloop) elkaar wederzijds kunnen beinvloeden.  De Sphincther van Oddy heeft receptoren voor thyroxine (het schildklierhormoon T3). Hypothyreoidie kan de uitstoot van gal vertragen (42g). Vice versa kunnen galzuren thermogenese in bruin vetweefsel stimuleren via ontkoppeling eiwit UCP1 (39d, 39e).

De driewarmer-meridiaan bezit relatief veel mitochondrien (zie figuur 1). Een hese stem kan op een schildklierhypofunctie wijzen. Maciocia beschrijft dat volgens de TCM de longen de vitaliteit en kracht van de stem controleert (4a). Fase Metaal (de Longen) staat voor een toename van de hoeveelheid mitochondrien (dit paper). Hoe meer mitochondrien, hoe effectiever T3 daarin.

Wetenschappelijk onderzoek leverde een correlatie op tussen de concentratie zinkionen in het serum en het nivo van hypothyroidie (42b). Bovendien is er een correlatie gevonden tussen de insulineweerstand in obese patienten en de hoeveelheid TSH in hun serum (42c).  Thyroid stimulation hormone (TSH) is het molecuul dat door de hypofyse gevormd wordt en aan het bloed afgegeven om de schildklier te activeren. Een hypofunctie van de schildklier gaat samen met een hogere TSH productie in de hypofyse. Insuline bevordert een goede opname van glucose in de cel, wat belangrijk is, als er meer activiteit gevraagd wordt, b.v. om op voedsel te jagen.

Bijschildklier produceert parathormoon, dat vrijgegeven wordt als het serum een lagere calcium concentratie heeft. Parathormoon zorgt ervoor dat de botten calcium aan het bloed afgeven en dat de nieren minder calcium in de urine afgeven. Schildklieren produceren calcitonine, dat vrijgegeven wordt als het serum een hogere calciumconcentratie heeft.  Calcitonine heeft een tegenovergestelde werking dan parathormoon, en zorgt ervoor dat de nieren meer calcium aan de urine afgeven, en de botten minder calcium aan het bloed afstaan. Calcium en magnesium zijn antagonisten: ze remmen elkaars werking in een aantal situaties. Dit is ook gevonden in wetenschappelijk onderzoek over het effect van de status  van de schildklier op de nierfunctie met betrekking tot calcium en magnesium (42f).

Maciocia (4a) beschrijft de regulatie van vloeistoftransport, als algemene functie van de driewarmer. Voor de onderwarmer is dit de ''rioolfunctie'' uitgevoerd door de blaas. Een gebrekkige functie van de onderwarmer kan leiden tot urineretentie. Er is wetenschappelijk onderzoek (42g) dat een relatie beschrijft tussen hypothyreodie en urineretentie. De middenwarmer staat voor modder. Een gebrekkige functie van de middenwarmer kan distentie, een slechte vertering geven. De bovenwarmer staat voor mist-niezen  (EPF, waardoor er slechter op voedsel gejaagd kan worden). De beschermende rol van de pericardmeridiaan voor het hart past in de rol van de bovenwarmer. Het hart speelt een belangrijke rol bij vloeistoftransport via bloedvatsysteem. De rol van parathormoon en calcitonine is herkenbaar in de onderwarmer functie zoals beschreven is door Maciocia.


Neurohormonen in hersenen en in huid (19b)

Behalve in de hypothalamus wordt prolactine ook gemaakt in vetweefsel, in lymfocyten (18c) en in huidcellen (19b). Op de huid gaan we hier dieper in. Diverse neurohormonen worden niet alleen in de hersenen geproduceerd, maar ook in  de huid van de mens, in cellen in de haarfollikels (haarzakje, in keratinocyten en sebocyten).

                                                             

Figuur 7: haarfollikel met talgklier. De haargroei is cyclisch: groeifase, overgangsfase en rustfase. Bij de mens vindt deze cyclus onafhankelijk van de andere haarfollikels plaats. In de haarfollikes is geen dopamine gevonden. In de hersenen is er een afwisseling tussen prolactine en dopamine, d.m.v. de cyclische relatie tussen deze twee, zie figuur 5.

Deze cellen produceren diverse neurohormonen en hun receptoren, en reguleren hiermee onder anderen de cyclische groei van de haarfollikels,  mitochondriele energie (en vorming van mitochondriën)  immuunstatus, wondgenezing en angiogenese in de nabije micro omgeving van de haarfollikel.  De haarfollikel bezit een volledige equivalent van de voor de HPA (hypothalamus-hypofyse-bijnier) as: CRH->ACTH->cortisol. Alledrie inclusief hun receptor, worden in de (diverse subonderdelen van de) follikel geproduceerd. Ook produceert de haarfollikel twee onderdelen van het equivalent voor de HPT as (hypothalamus-hypofyse-schildklier) TRH->TSH. (zonder de schildklierhormonen T3 en T4) en receptors voor TRH en TSH. Prolactine, een neuromodulator tegen stress, wordt ook door haarfollikels geproduceerd. TRH stimuleert  in de hersenen de expressie van prolactine, 20c). De werking van prolactine is verschillend per lokatie op de huid (occipitaal of frontotemprale huid)  en kan een verschillend effect hebben op de haargroei: in sommige gevallen voor mannen remmend en voor vrouwen stimulerend. Melatonine wordt ook in de haarfollikels geproduceerd samen met de receptoren voor melatonine.  Melatonine zou de expressie van perifere prolactine (in huid) reguleren. Prolactine en TSH en versterken beiden de mitochondriele activiteit en biogenese van de mitochondriën. Melatonine beschermt tegen oxidatieve schade en versnelt de haargroei. (Hier past het idee bij dat melatonine koperionen afvangt, ten behoeve van een goede ionverhouding bij mitogenese, de vorming van nieuwe mitochondriën (32).)  

Het gegeven dat dopamine geen invloed heeft op de expressie van prolactine in de huid, maar wel op de expressie van prolactine in de hersenen, past bij het idee, dat de huid geassocieerd wordt met fase metaal uit de Wu Xing cyclus. Ook heeft de kleur van de huid die door de lichtroze kleur heenschijnt een diagnostische waarde bij acupunctuur. Een groene glans passend bij fase hout, kan mogelijk ontstaan als er overdag (door stress en adrenaline) veel koper is vrijgegeven door de lever, en snachts de huid (op een lokale plek in de huid) onvoldoende melatonine produceert om dit koper af te vangen. Elke fase van de Wu Xing behoort tot een andere kleur. Een huidcel in de haarfollikel bezit koper-, zink- en magnesiumionen, en produceert zelf prolactine, cortisol en melatonine. Mogelijk heeft een lokaal tekort van de cel in een van deze stofjes een effect op kleur. Bijvoorbeeld de productie van mitochondriën gebeurt in fase water en metaal, als deze fasen zwak zijn, is er minder productie van mitochondriën, krijgt de huid mogelijk een meer witte of blauwzwarte glans, dan een roze rode glans.

Melatonine en prolactine zijn gemeten in levensvormen die al veel eerder in de evolutie voorkwamen, zoals in bacterien, schimmels en planten. Miljoenen jaren voordat de hersenen ontstonden, leefden er organismen met alleen een maagdarm systeem, omgeven door huid en spieren. De huid van de sponzen bezaten mogelijk al cellen met een neurohormoonproductie in een vorm van HPA en HPT as (19b). Pas toen het van belang werd dat het organisme zich kon verplaatsen, ontwikkelde de hersenen zich, om alle cellen in een gelijke energetische stand te krijgen, passend bij deze voortbeweging. Koperionen kregen bij deze bewegende organismen een belangrijke rol via de koperafhankelijke vorming van de catecholamines (dopamine, adrenaline, noradrenaline).

Acupunctuur beinvloedt lokaal het immuunsysteem van de huid. Voor het werkingsmechanisme van acupunctuur, is het relevant  dat de neurohormonale activiteit, zoals van prolactine van haarfollikels, lokaal onafhankelijk en daardoor zich verschillend kan bijstellen. Later in de tekst (bij de de acupunctuurpunten: shu transporting points in figuur 12, en bij de polsdiagnose) zal beschreven worden, dat bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur bij handen en voeten, een ander effect zal hebben dan bij de romp. Ter handhaving van de temperatuur van het lichaam zullen de mitochondriën (in de haarfollikels) zich verschillend aanpassen, afhankelijk van het lokale temperatuurverschil tussen plaats op de huid en de omgeving. Een andere plaats op de huid heeft een andere juiste aanpassing van mitochondriën.


D.  ''Yin en Yang" en competitie tussen ionen.   

Competitie tussen koper- en zink ionen. Koper is relatief yang.  Een van de aspecten van  Yang is hitte en zonlicht. Binnen de mitochondriën hebben koperionen via enzym complex 4 (cytochroome c oxidase) zowel de vorming van warmte als van energie (ATP) toenemen.  Dit enzym complex 4 reguleert de snelheid van de oxidatieve fosforylering en heeft een koperion als cofactor. De hoeveelheid koperionen kan de snelheid reguleren van de oxidatieve fosforylering (20), en kan bovendien de vorming van nieuwe mitochondriën stimuleren (21).

Binnen de mitochondriën remmen zinkionen het derde enzym complex, dat ook betrokken is bij zowel de vorming van energie als van warmte (22).  Zink en koper zijn met hun onderlinge competitie in de oxidatieve fosforylering te beschouwen als een Yin-Yang koppel. Hier is zink Yin ten opzichte van koper. Koper is Yang ten opzichte van zink.

Ook in het cytoplasma voeren koper- en zinkionen competitie. Namelijk bij de bindingsplaats op hun intracellulaire transporteiwit metallothioneine. Een koperion met net iets meer affiniteit met de bindingsplaats met het transporteiwit metallothioneine dan zink, kan dan een zinkion hiervan verdrijven (23a). Metallothioneine bindt een aantal zink en een aantal koperionen tegelijk en vervoert deze beide koper en zinkionen samen binnen de cel tussen mitochondriën en cytosol.  Eiwitten worden gevormd door aflezing van DNA, waarna ze aankomen bij  het Golgi apparaat zijn,  waar ze gevouwen worden tot hun optimale  structuur. Bij het Golgi apparaat wordt in deze structuur bij lysyl oxidase de cofactor koper ingebouwd. Metallothioneine brengt koperionen naar het Golgi apparaat om dit in te laten bouwen in het eiwit. De hoeveelheid koperionen  op deze metallothioneine is de snelheidsbepalende factor van de productie van lysyl oxidase.  De competitie tussen koper en zink op metallothioneine bepaalt daarom de snelheid van vorming van lysyl oxidase. Door de competitie tussen koper en zink, zal de hoeveelheid zinkionen in het  cytoplasma ook een rol bij deze snelheid. 

Competitie tussen koper- en zinkionen: van celnivo naar lichaamsnivo.  Er is ook op het nivo van neurotransmitters competitie tussen seretonine en dopamine. De synthese van de neurotransmitter seretonine  is afhankelijk van zinkionen. De synthese en afbraak van dopamine is afhankelijk van koperionen. Serotonine en Dopamine kunnen een competitieve werking hebben (23b). Seretonine is betrokken bij onder anderen eetlust. Dopamine versterkt de kracht van het voedsel zoeken, en serotonine versterkt de rust bij verzadingingsgevoel na het eten. Deze competitie tussen serotonine en dopamine kan op deze manier betrekking hebben op de competitie tussen fase Hout en fase Aarde in het Wu Xing schema.

Magnesiumtekort, Yinleegte en lege hitte.  Yin past  bij schaduw en afkoeling (2,3,4). Binnen de mitochondriën beïnvloedt magnesium (als cofactor) het vijfde enzym complex, dat betrokken is bij de vorming van ATP. Energie, wat ten kost gaat van de vorming van warmte (zie figuur 2). De door de eerste vier enzym complexen opgebouwde protonengradient wordt hierbij gebruikt (7). Een tweede manier om de protonengradriënt te gebruiken is via de productie van warmte. Hierbij wordt het zogenaamde ontkoppelingseiwit gebruikt (24). Bij een magnesium tekort binnen de mitochondriën zal er relatief meer warmte dan energie gevormd worden.  De snelheid of hoeveelheid oxidatieve fosforylering gereguleerd wordt door  de vraag van de cel naar ATP (hoofdstuk A). Een grote ATP behoefte, zoals tijdens fysieke lichamelijke inspanning,  zal bij een magnesiumtekort in het mitochondrium dan leiden tot relatief veel warmteproductie (snel zweten). Op deze manier kan een magnesiumtekort bijdragen aan de kans op ''hitte'' en/of ''energie tekort'', ''lege hitte'' genoemd binnen de TCM. Een toename van magnesium in de mitochondriën kan in dit geval verkoelend werken. Dit is een argument om magnesium te beschouwen als (een vorm van) Yin.

Competitie tussen magnesium en zink ionen: magnesium is relatief Yin.  Competitie tussen zink en magnesium in het cytosol treedt op bij de stimulatie, respectievelijk afremming van de synthese van dit transporteiwit metallothionenine. Dit transporteiwit metallothioneine wordt meer geproduceerd, als er zich meer vrije zinkionen in het cytosol bevinden. Een afname in productie treedt op bij een toename van magnesiumionen in het cytosol. De hoeveelheid  metallothioneine beinvloed de snelheid van de productie van koperafhankelijke enzymen, zoals lysyl oxidase.Dit beinvloedt het proces van versterking (soepel en stevig) van het bindweefsel. Magnesium remt dit proces.

Zink: opbouw van ''basisbestanddelen'' en voorkoming van teveel glucose in de cel.     In de mitochondriën remt zink de vorming van ATP af door het enzym complex 3 van de oxidatieve fosforylering te remmen (22). Hierdoor wordt zowel de vorming van energie als van warmte geremd. HIer werkt zink het magnesium tegen in zijn rol van ATP vorming. Dit voorkomt dat er een teveel ATP in de cel komt. Dit treedt op  bij teveel aanvoer van brandstof (glucose) in de cel, gecombineerd met minder behoefte aan ATP van de cel op dat moment. De vorming van ATP wordt afgeremd door zink afgeremd. Glucose (eigenlijk een molecuul dat van glucose is afgeleid) wordt nu in de citroenzuurcyclus gebruikt, voor de productie van basisbestanddelen, zoals aminozuren, lipiden en cholesterol. Dit doet zink door de citroenzuurcyclus te stimuleren. Het gevolg is, dat het molecuul citroenzuur uit de citroenzuurcyclus in het mitochondrium vertrekt naar het cytoplasma. In het cytoplasma wordt met citroenzuur vetzuren en cholesterol gemaakt (25,26). De citroenzuurcyclus in de mitochondriën is ook betrokken bij productie en verandering van aminozuren. Deze aminozuren zijn de bouwstenen van de proteinen die in het cytoplasma gevormd worden. Aminozuren, vetzuren en cholesterol zijn de basis voor enzymen, membranen, hormonen, neurotransmitters en andere moleculen, die in het cytosol geproduceerd worden. Een belangrijke functie van de citroenzuurcyclus is ook de vorming van een NADH, een energierijk molecuul, dat in diverse (catabolische) biochemische reacties betrokken is, onder anderen de oxidatieve fosforylering.

Zink, vertering tot het transport van glucose in de cel. Zink is betrokken bij voedselopname, via de productie van vele verteringsenzymen. Zinkionen bevorderen  deze massale synthese (DNA aflezing) van verteringsenzymen. Zink is ook nodig bij de vorming van het maagslijm, ter bescherming van de maagwand tegen het benodigde maagzuur. Hierdoor vindt er een betere opname plaats van zink en magnesium uit het voedsel. Zink is bovendien betrokken bij de synthese van seretonine, betrokken bij het verzadigingsgevoel na het nuttigen van een maaltijd. Glucose en vetzuren zijn als brandstof nodig in een cel. Het hormoon insuline reguleert de concentratie van  glucose in het bloed, zodat niet teveel glucose in het bloed aanwezig is. Teveel glucose in het bloed zou  aanleiding geven tot problemen). Insuline wordt in de alvleesklier geproduceerd, waarbij zinkionen een rol spelen. Aangekomen via het bloed bij de cel, zal insuline reguleren dat glucose  door de cel wordt opgenomen (27).

In de cel stimuleren de zinkionen in de mitochondriën de vorming van de juiste aminozuren, waarna in het cytoplasma de eiwitproductie en ook de productie van de hoeveelheid metallothioneine plaatsvindt. Meer metallothioneine bevordert een snellere synthese van koperafhankelijke enzymen. Magnesium remt de vorming van proteinen indirect, door een remmende invloed op zink. Magnesium zou je hiermee als nog meer yin dan zink kunnen beschouwen. Slapen is meer teruggetrokken dan eten.

Magnesium en slapen.  TCG associëert slapen met werking van de nieren en blaas (2,3,4). Nieren met een goede nierfunctie handhaven (via mictie en bijbehorende terugresorpties van ionen) een goede osmotische balans. Een goede osmotische waarde, waar geladen ionen een belangrijke rol bij spelen, geeft een optimale uitwisseling van voedingstoffen en afvalstoffen in de bloedcirculatie.  Hierdoor is er voldoende energie in het lichaam. Iemand met een slechte nierfunctie heeft vaak last van extreme vermoeidheid. Binnen TCG staan de nieren aan de basis (Jing). Tijdens de slaap vindt er herstel plaats. Gesteld wordt hier, dat dit gebeurt door toename van de hoeveelheid mitochondriën, en dat vorming  van nieuwe mitochondriën  beter gaat bij een goede balans tussen koper-, zink- en magnesiumionen. Deze vorming van nieuwe mitochondriën wordt gestimuleerd door prolactine. Prolactine stimuleert de REM slaap (een fase in de slaap met maximale spierontspanning net snelle oogbewegingen, rapid eye movement) (20c).

Acetylcholine is een neurotransmitter die betrokken is bij de overdracht van zenuwcellen naar skeletspiercellen, maar ook bij de peristaltiek, vernauwing van de pupil, of verwijding van de bloedvaten (waardoor verlaging van de bloeddruk optreedt). Tijdens de slaap remt magnesium het vrijkomen van acetylcholine, wat resulteert in spierontspanning. (Terwijl calcium en kalium ionen de spiercontractie stimuleren). Magnesium speelt (net als zinkionen) ook een rol bij de vorming van insuline en regulatie van de hoeveelheid glucose die de cel ingaat. 

Tijdens het slapen komen twee processen tot rust: zowel de fysieke kopergerelateerde arbeidsprocessen, als ook de vertering en synthese van eiwitten. 's Nachts is de minste mictie, waardoor er minder  verlies van magnesium optreedt. Zoals eerder vermeld, spelen de nieren een grote rol bij de handhaving van de osmotische balans met name met ionen. Een tijd niet plassen tijdens de slaap periode geeft een andere ionenbalans. 's Nachts is daarom de periode met de meeste magnesium (in het cytosol).  Magnesium heeft een regulerende bijdrage van de osmotische balans (7). Dit komt omdat magnesium een belangrijke rol speelt bij het transport van natrium-, kalium- en calciumionen over het celmembraan. Want het Magnesium is betrokken bij Na-K ATPase en K-Ca ATPase kanaaltjes (32b). Magnesium stimuleert deze kanaaltjes. Bovendien gebruiken deze kanaaltjes energie, ATP, dat geproduceerd wordt in de mitochondria m.b.v. magnesium. Een tekort aan magnesium kan leiden tot minder terugresorptie van natriumionen uit de urine terug naar het lichaam. Er zal meer natrium via de urine het lichaam verlaten. Tegelijk met het natrium zal ook meer water in de urine zitten: de blaas zal eerder vollopen, en men zal vaker plassen op een dag. (Mogelijk heeft de associatie tussen fase Water en behoefte aan zout hiermee te maken, In zout (NaCl) zitten natriumionen.) De ionen (magnesium, natrium, kalium en calcium) zijn van belang voor osmotische druk en kunnen een bijdrage leveren aan ophoping van vocht of juist een droogte.

De ATPase kanaaltjes zijn ook van belang bij neurale geleiding en bij spieractiviteit. Een tekort aan magnesium kan kramp geven.

Magnesium speelt een rol bij de vorming van melatonine en prolactine (28,29,30). Bij het inslapen aan het begin van de slaapperiode neemt prolactine toe (18a). Prolactine kan het aantal mitochondriën laten toenemen, wat mogelijk een herstelfunctie is van de slaap.  Dat melatonine een rol speelt bij slapen is inmiddels algemeen bekend. Onder invloed van adrenaline vindt er overdag een toename van koperionen in het bloed plaats. Adrenaline stimuleert de lever tot de afgifte van ceruloplasmine aan het bloed (31). Koper is aan dit ceruloplamsine gebonden.  Bij veel mensen is tegen de avond vaak de hoeveelheid koper toegenomen (t.o.v. de andere ionen zink en magnesium). Doordat melatonine de koperionen bindt en afvangt (32a), is er een evenwichtigere verdeling van koper, magnesium, ijzer en zink in het cytoplasma. Dat is immers van belang voor de productie van nieuwe mitochondriën.

Samengevat: koper, zink en magnesium dragen bij aan de volgende processen: koper speelt een rol bij  ATP en warmte productie, lichamelijke fysieke inspanning, afweersysteem,  en kwaliteit van het bindweefsel. Zink speelt een rol bij vertering en productie van vetten, cholesterol, aminozuren en proteinen, en afremming van de oxidatieve fosforylering in de situatie dat er  minder behoefte is aan ATP dan dat er brandstof (glucose) aanwezig is in de cel. Magnesium zorgt ervoor dat tijdens de slaap (herstelperiode)   de hoeveelheid mitochondriën toeneemt.

                                              

Figuur 8: De drie warmers zijn begrippen uit de TCM. Er zijn argumenten, om het TCM begrip ''driewarmer'' toe te wijzen voor koper als bovenwarmer (borstkas), zink als middenwarmer (hypochondrium, vertering) en magnesium als onderwarmer (onderbuik).  Koper stimuleert in de mitochondriën de vorming van energie en warmte. Een magnesiumtekort kan ''lege hitte'' veroorzaken. Zink reguleert de aanvoer van brandstof naar het cytoplasme van elke cel. In het lichaam bevindt Yang zich boven, en Yin beneden (2,3,4). Dit past bij de behoefte van cellen om mitochondrieel bij te stoken: boven is het kouder of varieert de  buiten-temperatuur meer. 

E. Lokaal prikken

Prikken laat lokaal zinkionen ontstaan. Wanneer deze zinkionen opgenomen worden in het cytoplasma van de cel, en daarna in de mitochondrien, zal de zink de citroenzuurcyclus stimuleren om meer lipiden en cholesterol te maken, en aminozuren te veranderen. Lokaal prikken is nuttig in de  buurt van klieren die gestimuleerd worden om goed te reageren op hun aansturing vanuit hypofyse, om voldoende hormonen te produceren, zoals pancreas, schildklier, ovaria of prostaat. 

Wanneer een klier of orgaan minder actief is, zullen ''reflexpunten'', bepaalde acupunctuurpunten in de buurt van dit orgaan gevoelig of wat pijnlijk zijn tijdens palpatie. Een minder actief orgaan of klier zal minder behoefte aan ATP hebben. Binnen diens mitochondrien zal de oxidatieve fosforylering onderdrukt worden door een toename van zinkionen in de mitochondrien. In het cytoplasma, en mogelijk ook in de nabijheid van het orgaan, ontstaat er mogelijk een zinktekort. Dit kan een effect hebben op de lokale stijfheid van het bindweefsel: relatief veel koperionen op metallothioneine geven lokaal een compactere structuur, wat bij palpatie wat pijnlijker kan zijn. 

Bijvoorbeeld: een minder actieve schildklier is gemeten, geeft een afname van zinkionen in het serum (42b), en mogelijk ook in de buurt van naburige acupuctuurpunten, zoals het reflexpunt voor de schildklier, driewarmer 17 bij de oorlel. In dit paper wordt verondersteld, dat deze punten gevoeliger kunnen worden door het relatieve zinktekort. 

Een minder actief orgaan, dan passend bij de fysiologische behoefte is ook waar te nemen via palpatie van bepaalde acupunctuurpunten op de blaasmeridiaan (backshu punten). Eerder in dit paper is beschreven dat de hypofyse door middel van hormonen diverse organen aanstuurt, en deel uit kan maken van de blaasmeridiaan. Organen worden behalve door hormonen, ook neuraal aangestuurd via het (ortho) sympatisch zenuwstelsel dat via de grensstrengen bij het ruggemerg loopt (zie figuur 6). Beide aansturingen, neuraal en hormonaal zullen correleren met elkaar. De backshu punten liggen in de buurt van zink ophopingen (42d, 42e). De punten bij de nekwervels C6 en C7 zijn gecorreleerd met neurale schildklier activatie, bij thoraxwervel T3 een neurale activatie van longen, T5 van hart, en bij lendewervel L2 weer met neurale activatie van een ander orgaan, de bijnieren. (Bij het noemen van betreffende wervels is uitgegaan van de lokalisatie van backshupunten, regulier westers is de neurale innervatie van een orgaan  gespreid over een aantal naburige wervels.).


F. Prikken op afstand van de plek waar het zal werken

Prikken op de uiteinden van een meridiaan kan werken op een afstand van het te beinvloeden gebied. De hersenen worden verondersteld de ''aktieve meridiaan als geheel'' te interpreteren als een bepaald gedrag en fysiologie. Uiteinden van meridianen zijn vingers en tenen. Deze zijn gevoelig en hebben in de somatosensorische kaart van de hersenen en relatief grote representatie: de homunculus in onderstaand figuur 9 heeft relatief grote handen en voeten.


                                                 

Figuur 9:  Representatie van het lichaam op de somatosensorische cortex in de hersenen. Voeten en handen worden gerepresenteerd door een relatief groot neuraal gebied.

Bovendien koelen vingers en tenen eerder af, en zullen ze daarom relatief meer mitochondrien per cel hebben, zodat meer zink- en koperionen vrijkomen bij het prikken. Het andere uiteinde van de meridiaan is vaak gelegen bij een zintuig: de ogen (maag, galblaas, driewarmer, blaas), bij de oren (dunne darm), of bij de neus (dikke darm). Gevoelige plekken zijn ook de oksels (hart, pericard) en de zij (milt, lever), en mogelijk de keel (longen, nier). Acupunctuur maakt gebruik van deze begin en eind punten (Entry-Exit points) (H10 Ling Shu, 32c). Verderop in dit paper wordt in hoofdstuk (I) beschreven hoe bij onderarmen en onderbenen per meridiaan, bepaalde ''reflexpunten'' aangeven wat de conditie is van de meridiaan. Het gaat hier om de Shu Translating Points. 

G. Samenhang tussen polsdiagnose, koper-, zink- en magnesiumionen

Binnen de TCG zijn acupunctuur en polsdiagnose onafscheidelijk. Voor, tijdens en na een acupunctuur behandeling wordt bij de client de polsslagader gevoeld op de arterie radialis op het niveau van de processus styloidus (2,3,4). Aan het einde van iedere acupunctuurbehandeling wordt polsdiagnose toegepast om te checken of en hoe de behandeling invloed heeft gehad. Met de polsdiagnose kan op ieder willekeurig moment afgelezen worden wat de conditie van de meridianen is, en dus de fysiologische situatie van die regio. De TCG polsdiagnose is de basis van iedere acupunctuurbehandeling. De volgende begrippen worden in deze paper gehanteerd: diep, oppervlakkig, glijdend, koord, groot, lege of zwakke pols. Er zijn meer dan 28 polsbeelden bekend.Figuur 10: De rol van arm en beenmeridianen bij de polsdiagnose. Hierbij wordt bepaald wat slagsnelheid, vorm van de slag, diepte, en mate van duidelijkheid of aanwezigheid van de slag is. De rechterpols geeft informatie over meridianen die betrokken  zijn op de volgende combinaties van meridianen: longen/dikke darm, milt/pancreas/maag en pericard/driewarmer. De linkerpols geeft informatie over hart/dunne darm, lever/galblaas en nieren/blaas (2,3,4).                                 

De polsdiagnose wordt uiteraard uitgevoerd, terwijl de client stil zit. Gesteld wordt, dat het polsbeeld in eerste instantie tot stand komt door recent (week) gebruik van armspieren. Hiermee wordt bedoeld: de mate waarin de verschillende spiergroepen gebruikt zijn, passend bij bepaald gedrag. De stand van de pols (en dus hand) ten opzichte van het lichaam, ofwel de stand van de processus styloidus, (het uitstekend botje onder de duim) is een orientatiepunt van deze armbewegingen. Zie figuur 11b. Drie armbewegingen worden hier beschouwd, overeenkomend met de drie Yange arm-meridianen: (1) schuin omhoog/naar voren grijpen (dunne darm meridiaan); (2) met twee armen naar links of naar rechts bewegen (driewarmer meridiaan); en (3) de grijpbeweging vlakvoor je (om te eten, of te sorteren) (dikke darmmeridiaan).

    

Figuur 11. De grijpbeweging van de duim, waarbij de spierbuik bij de duimwortel ligt, heeft invloed  op de bovenste positie van de polsdiagnose (Cun positie). De grijpbeweging van pink en ringvinger maakt gebruik van spieren waarvan de spierbuik gelegen is op de onderarm. Deze spierbuik beïnvloedt de midden- en onderste polspositie (Guan en Qi positie). Tijdens de polsdiagnose is de elasticiteit van het bindweefsel rond het bloedvat, samen met de activiteit van het spierlaagje rond het bloedvat. Gesteld wordt dat de genoemde spierbuiken tijdens de spierbeweging koper afgeven. Dat gebeurt in de vorm van lysyl oxidase, dat de elasticiteit en kracht van het bloedvat lokaal beïnvloedt. 

Beenmeridianen zichtbaar in de pols.  Dat de meridianen die over romp en benen lopen voelbaar zijn in de polsdiagnose, kan mogelijk te maken hebben met het feit dat een armbeweging een verstoring van de lichaamsbalans geeft. Een armbeweging vereist een corrigerende tonische spanning van de romp en benen. Elk van de drie (Yange) armbewegingen worden zo, elk op (en met balans handhavende) passende wijze, gekoppeld met een van de drie (Yange) romp-been bewegingen.  Voor de Dunne darm meridiaan geldt: schuin omhoog naar voren reiken gaat samen met een beweging van de onderrug naar achter (blaasmeridiaan). Driewarmer: twee armen samen naar links draaien gaat samen met een draaibeweging om de lichaamsas (galblaasmeridiaan). Dikke darm: hier is weinig balansverstoring: het lichaam blijft rechtop staan (maagmeridiaan). 

Pijn in een meridiaan verzwakt één polspositie (van de 6).  Bij pijn in onderrug zullen de spieren langs het traject van de blaasmeridiaan minder gebruikt worden. Bij pijn in de heup wordt voorkomen dat het lichaam gedraaid wordt: hier worden juist de spieren langs het traject van de galblaas meridiaan minder gebruikt. Als de reflex voor correctie van lichaamsbalans na een armbeweging wordt onderdrukt, wordt de tonische spanning van de beenmeridiaan  niet meer in de pols waargenomen. Een lege pols kan ontstaan bij de plaats waar de meridiaan voor staat. Volgens deze redenatie wordt bij zowel de linkerpols als de rechterpols, één van de drie posities verzwakt. Hier speelt vermoedelijk ook het sympathische zenuwstelsel een rol, die op de pijn in de meridiaan, reageert door vasoconstrictie over het gebied van de meridiaan toe te passen. Hierdoor zullen minder voedsel en zuurstof arriveren bij b.v. de beenmeridiaan waar de pijn zich bevindt, en zal er minder tonische spanning optreden (gebruik makende van de terugkoppeling via de hersenen).

Deze zwakke positie van de pols laat het TCG beeld zien dat bij deze zwakte hoort. Het TCG beeld kan bijvoorbeeld Yin leegte of Yang leegte zijn. Stel, deze verzwakte lokatie ondergaat daardoor een slechter ''onderhoud'' van lysyl oxidase afkomstig van bindweefselcellen. In deze ''verzwakte lokatie'' kan nu zichtbaar worden:  Yinleegte, Yangleegte, bloedleegte, hitte, en andere TCM diagnoses. Metallothioneine is afhankelijk van koper, zink en magnesiumionen. Omdat metallothioneine betrokken is bij de productie van lysyl oxidase, kan de zwakke lokatie tekenen van Yinleegte, Yangleegte of andere TCM variabelen weergeven. Er ontstaat zo een polsslag tijdens de polsdiagnose, die een zwakke, volle, of diepe of oppervlakkige indruk maakt. Het kan een ''glijdende'', of ''gestagneerde'' indruk maken. Wanneer we in eerste instantie alleen van armbewegingen uitgaan, zou de linkerpols en de rechterpols  hetzelfde beeld geven op de aangedane positie, in een simpele situatie met 1 probleem, zijn de andere twee posities normaal.

Oppervlakkige pols. Bij een Yin leegte, uitgedrukt als tekort aan magnesium krijgt de buitenwand de minste informatie. Dit geldt in een cel zowel in het cytosol als in mitochondrium. Een magnesiumtekort stimuleert metallothioneine synthese. Hierdoor zal er relatief meer lysyl oxidase gevormd worden en de buitenwand steviger. Hier ontstaat de ''oppervlakkige pols''. 

Diepe pols. Bij een Yang leegte, uitgedrukt als een tekort aan zink, heeft de buitenwand relatief de minste zink ionen (in zowel cytosol als mitochondriën).  Doordat er minder zinkionen aanwezig zijn, neemt  de metallothioneine synthese af. Er wordt minder lysyl oxidase gevormd en de buitenwand zal relatief slap zijn. Daardoor is een ''diepe pols'' voelbaar.

 

 Figuur 12: Enkele polsbeelden. Tietau Deng (33a) beschrijft 28 polsbeelden. O= oppervlakkig, M=midden, D=diep.

Glijdende pols. Een ''glijdende of slippery pols'' kan ontstaan, als er veel glucose in de cel is gekomen en er minder ATP behoefte is, dan er door de mitochondriën van deze glucose gemaakt kan worden. Het gaat om de gladde spierweefselcel om het betreffende polsbloedvat. Zinkionen komen in het mitochondrium om dit te vertragen, waardoor een vertraagde, glijdende slag ontstaat. Het vat pulseert duidelijk elastisch, omdat er nog genoeg zink over is, om lysyl oxidase voor de buitenwand  van het polsvat te maken. Bij een glijdende pols is er relatief veel glucose in de cel gekomen. Dit kan zijn na een glucose rijke maaltijd. Vergelijk dit met de situatie in de nazomer, waartijdens vaak een glijdende pols voorkomt. In de nazomer wordt veel fruit gegeten. In de nazomer heeft de omgeving een hoog vochtgehalte. Dit vocht maakt het lastiger voor het lichaam om af te koelen, omdat vocht warmte vasthoudt.  (In de TCG wordt voor vocht de term ''damp'' gebruikt.) Om zomin mogelijk warmte te produceren via de oxidatieve fosforylering, is er in de nazomer meer zink in de mitochondriën om dit proces af te remmen. Veel zink in de mitochondria kan samengaan met lipidogenese, productie van membranen en vet, zoals cholesterol. Er ontstaat een risico om hierdoor te dik te worden.  

Zink gaat van cytosol naar mitochondriën, waardoor in het cytosol een relatief zinktekort kan ontstaan. De situatie dat de vorming van ATP wordt afgeremd, kan leiden tot traagheid. Hierbij kan een afname van zink in het cytosol een afname geven van metallothioneine, waardoor afname van productie van dopamine en adrenaline, waardoor afname van initiatiefneming. Dit passt bij het vertraagde, glijdende polsbeeld.

Koordpols. Een ''koord of string pols'' kan ontstaan bij stress. Stress treedt op in de situatie aan dat er meer vraag naar ATP is, dan dat er brandstof (glucose) in de cel aanwezig is. Om meer glucose aan te bieden, gaat het lichaam adrenaline vrijgeven. De bijnier geeft adrenaline af aan het bloed, waardoor er uit de lever glucose vrijkomt.  Een andere vorm van stress is angst: de inschatting dat er op termijn een tekort komt aan glucose.  De in het bloed vrijgekomen adrenaline, leidt tot de situatie dat de lever meer ceruloplasmine met koperionen afgeeft aan het bloed*. Er is daarna veel koper in omloop in het lichaam en in het cytoplasma. Het transporteiwit metallothioneine kan dan meer koperionen binden. Hierdoor ontstaat veel lysyl oxidase, die de bloedvatwand strak en stevig kan maken. Dit strakke bindweefsel maakt de polsslag (spiertje om het vat) minimaal maar wel duidelijk voelbaar. 

*) Behalve ceruloplasminde met koper scheidt de lever meer ferritine (dat ijzer in het bloed vervoert) af aan het bloed en juist minder albumine (dat zink in het bloed vervoert; de lever gebruikt zelf nu meer zink).

Verschil tussen linkerpols en rechterpols. Polsdiagnose op de linker- en rechterpols geeft een indruk van de conditie van de verschillende meridianen. Een laatste aanpassing is daarom nodig.  Dat is mogelijk met de volgende stelling. Gesteld wordt, dat de koperion concentratie in het cytosol van de cel afneemt als functie van de afstand van de lokatie van deze cel tot de lever. (Later in de tekst wordt het ontstaan van deze kopergradient beschreven). Dus hoe verder de cel van de lever afligt, hoe meer koperionen in de mitochondriën en/of hoe meer mitochondriën in de cel.  Hoe meer koper in de mitochondriën, hoe minder koper in het cytosol van de cel. De linkerpols die verder van de lever af ligt, heeft daarom minder koperionen in het cytosol dan de rechterpols. Omdat koperion in het cytosol invloed hebben op de productiesnelheid van lysyl oxidase, zal de linkerpols eerder dan de rechterpols het effect van een kopertekort waarnemen in het bindweefsel van diens bloedvat.

De linkerpols meet eerder ''Bloedleegte'' dan de rechterpols. Als de linkerpols gevoeliger is voor een koper tekort zal dit ook gelden voor ijzer tekort. Bloedarmoede kan ontstaan uit een kopertekort (33b). Voor de opname van ijzerionen in de cel zijn koperionen nodig. Een kopertekort kan daarom leiden tot een ijzertekort (33).  Wanneer de bloedleegte heviger is, zal de bloedleegte uiteindelijk ook  ook op de rechterpols zichtbaar worden. Dit geldt ook voor een heviger Yin- en een heviger Yangleegte: een  extremer beeld laat de andere pols ook meedoen. Dit geeft aan dat ijzertekort een belangrijk aspect is van bloedleegte.

De linkerpols meet eerder ''Yinleegte''. Als de linkerpols gevoeliger is voor een kopertekort, zal bij een grote ATP behoefte  van de cel, in de linkerpols eerder de mitochondriën aangevuld worden met magnesium. En minder (of gelijkblijvende hoeveelheid) ontkoppelingsenzymen, zie schema in figuur 2. Als de mitochondriën meer magnesium nodig hebben, zullen er minder magnesiumionen in het cytosol overblijven. Door de competitie tussen magnesium en zink, zal zink nu de hoeveelheid metallothioneine in het cytosol laten toenemen, en versnelt de productie van lysyl oxidase. Dit proces vindt vooral op de buitenzijde van het bloedvat plaats. De linkerpols zal eerder een oppervlakkige pols weergeven, dan de rechterpols.

De rechterpols meet eerder ''Yangleegte''. Yangleegte wordt bij de pols vertaald als een zink tekort. De rechterpols vertoont eerder een zink tekort in het cytosol  van de cel, dan de rechterpols. Verderop in de tekst wordt het ontstaan van deze zinkgradient beschreven, als functie  van de biochemische activiteit van de lever gedurende de nacht.

Een fname van de concentratie van koper in het cytosol kan mogelijk 's nachts ontstaan als functie van de afstand tot de lever. DaardoorMeer specifiek: zijn er minder koperionen in het cytoplasma van de huidcellen in de linkerarm, dan in die van de rechterarm? Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat de lever relatief rechts in het lichaam ligt. 's Nachts is er bij rust in de spieren meer ATP beschikbaar voor de lever. De lever is onder meer een opslagplaats voor koperionen, die het proces van ATP vorming in de mitochondriën van de levercellen versnellen. (Dan heeft de lever ook magnesium en zinkionen nodig). De lever is een soort chemische fabriek, met vele functies die gebruik maken van veel ATP. 's Nachts is de lever de warmste lokatie  van het lichaam. In die periode zal de temperatuur binnen iedere cel in het lichaam afnemen als functie van de afstand van de cel tot de lever. Hoe verder weg de cel ligt, hoe sneller de afkoeling. Omdat het lichaam zijn temperatuur constant wil houden, gaan de mitochondriën in de cellen op grotere afstand van de lever daarom meer warmte produceren, door zich te vermenigvuldigen. Hierdoor neemt in het cytosol de concentratie van koper en magnesium af. Dit is meer in de linker- dan in de rechterpols, omdat de linkerpols relatief gezien verder van lever verwijderd is. 's Nachts is de periode van mitochondrien toename. Dankzij een toename van het aantal mitochondriën per cel, er geen verschil in lichaamstemperatuur optreden, op grotere afstand van de lever. Wanneer er meer mitochondrien in de cel zijn,zijn is er ook meer koperionen in de mitochondrien. Het gevolg is dat er zich minder koperionen  in het cytoplasma bevinden. Hierop is de kopergradient gebaseerd: een kopertekort valt eerder op in de linkerpols, waar al op natuurlijke wijze minder koperionen zich in het cytoplasma bevinden.

                                                                

Figuur 13: Lokatie van lever in het lichaam: relatief aan de rechterzijde.

Hoe ontstaat nu de zinkafname in het cytosol van de cel, als functie van afstand van de alvleesklier? De alvleesklier bezit namelijk relatief veel zinkionen voor de productie van verteringsenzymen en van insuline.
Gesteld wordt dat de leidende kracht hier toch de nachtelijke biochemische activiteit van de lever is. Zinkionen kunnen de mitochondriën afremmen, als er minder warmteproductie nodig is. Hoe dichterbij de lever (welke 's nachts het warmst is), hoe minder warmteproductie nodig is ( 's Nachts is er ook minder energieproductie). Zink vertrekt uit het cytosol naar de mitochondriën, om daar de mitochondriën af te remmen. Bovendien zal zink in de mitochondriën de vorming van bouwstoffen zoals aminozuren te bevorderen. Meer zinkionen in de mitochondriën betekent minder zinkionen in het cytosol. In het cytosol blijft dan minder zink over om voldoende metallothioneine te produceren. Minder snelle productie van lysyl oxidase maakt het bindweefsel ''slapper''. Kortom, hoe dichterbij de lever, hoe minder zink in het cytosol voor kan komen. De dichter bij de lever gelegen rechterarm zal daarom minder zinkionen in het cytoplasma hebben, dan de linkerarm. Een - door dysbalans veroorzaakt - zinktekort zal zich dan eerder in de rechterpols manifesteren dan in de linkerpols. Rechts zal, relatief op het aantal mitochondrien, het zinktekort eerder waargenomen worden. Consequentie van deze redenatie is, dat een wat slechter of langzamer functionerende lever samen kan gaan met een minder uitgesproken verschil tussen de tweede positie  van de linkerpols en de tweede positie van de rechterpols. (Dit wordt in TCG geinterpreteerd als een kenmerk van een disbalans in de dai mai meridiaan.).  Later in het hoofdstukje ''Vervolg over lever en galblaas'' zal hierop worden ingegaan.


De verschillen tussen linker- en rechterpols worden nu achtereenvolgens voor elk van de drie polsposities (Qi, Guan en Cun) beschreven. 

Verschil tussen polsen op de Qi positie (elleboogzijde). Deze positie representeert de nieren, gelegen in de onderwarmer. Nier Yangleegte manifesteert zich in de rechterpols, en nier Yinleegte in de linkerpols. Dit past volledig bij het gestelde beeld, dat de rechterpols eerder een zink tekort in het cytosol vertoont, en de rechterpols eerder een magnesium tekort in het cytosol.

Verschil tussen polsen op de Guan positie (middelste). De galblaasmeridiaan manifesteert zich in de middelste positie van de linkerpols, de maagmeridiaan manifesteert zich in de rechterpols. Bij pijn in lokaties in het hypochondrium (deel van de buik tussen navel en ribben) zoals maag, alvleesklier, milt, galblaas en lever zal het lichaam minder draaien (van het bovenlichaam ten opzichte van het onderlichaam). Het gebruik van de spieren die in het traject van de galblaasmeridiaan liggen wordt in dat geval beperkt. De lever, met vele fysiologische en biochemische functies, bezit veel mitochondrien en daardoor ook veel koperionen. Koperionen verlaten de lever gebonden aan hun bloed-transporteiwit,  de door de lever gemaakte ceruloplasmine. Ook verlaten de koperionen de lever via de gal (galblaas).  Zie figuur 17. Mogelijk is de gal voor koperionen niet alleen de route voor uitscheiding uit het lichaam, maar komt een deel van de koperionen via de recycling van galzouten (enterohepatische kringloop, heropname van galzouten uit de darmen) terug in het lichaam en in de lever. Het feit dat de lever zoveel mitochondrien bevat, is bepalend voor de gevoeligheid van de pols, indirect, voor de koperionen. (Vooral 's nachts, zie figuur 13.) Door de natuurlijke fluctuatie van mitochondrien zal er eerder koper afgegeven worden aan het cytosol en de extracellulaire ruimte.

De middenwarmer van de rechterpols beschrijft de maag en milt meridiaan. Maagproblemen door maagzuur, en problemen in pancreas zal eerder aan de rechterpols op de middenpositie voelbaar zijn, omdat de rechterpols gevoeliger is voor een zinktekort. (De TCG  interpreatatie van milt staat ook voor pancreas en milt samen. De pancreas maakt veel verteringsenzymen en op zinkafhankelijke wijze insuline, en speelt een grote rol bij de spijsvertering. Spijsverteringsproblemen zijn zichtbaar in de rechter Guan positie.

Verschil tussen polsen op de Cun positie (duimzijde). Op deze positie manifesteert de longmeridiaan zich op de rechterpols en de hartmeridiaan op de linkerpols. Zoals eerder beschreven, ondergaat Cun positie geen invloed van de beenmeridianen. Bij het gedrag waarmee  de armenspieren op het traject van de dikke darmmeridiaan geassocieerd worden, zijn de armen naar beneden gericht zijn en verstoren ze minder de balans.  Beide meridianen (long- en hart-) beginnen in de buurt van de schouders. Benauwdheid en kortademigheid, zoals bij astma, gaat samen met gespannen zijn schouders. Benauwdheid kan behalve door long- , ook door hartproblemen komen. Een tekort aan zuurstof, ten gevolge van een slechte bloedcirculatie zal de longen meer belasten, en benauwdheid geven. Een verkoudheid met hoesten of loopneus (beiden hebben invloed op de ademhaling) is op de rechterpols waar te nemen als een (extra) oppervlakkige pols. Verkoudheid gaat samen met een verhoging, waarbij de lever meer koper afgeeft aan het bloed.  De linkerpols meet eerder een kopertekort, wat betekent dat de rechterpols eerder een ''teveel aan koper'' in het cytosol van de cel meet. Van magnesium is bekend dat het de bloeddruk verlaagd, en daardoor de bloedcirculatie verbetert. Bij een slechtere bloedcirculatie of slechtere longfunctie moet het hart harder werken, en zullen er eerder hartkloppingen ontstaan. Yinleegte hier gerelateerd aan  circulatieproblemen en hartkloppingen wordt daarom eerder bij de linkerpols gemeten.

Een rol voor het autonome zenuwstelsel. Productie van lysyl oxidase kost enige tijd  en weerspiegelt recente spierinspanningen van een week. Er is ook een sneller proces die de polsdiagnose beinvoedt, namelijk via het sympathische deel van  het autonome zenuwstelsel in de hersenen.  Hersenen interpreteren acupunctuurpunten groepsgewijs passend bij gedrag en sets van spieren.  In reactie hierop genereren de hersenen onder meer een reactie via het sympathische zenuwstelsel. Het sympathische systeem moduleert bijvoorbeeld de bloedvatwijdte door te zorgen voor constrictie of dilatatie.  Dit is een snelle bijsturing, zodat soms tijdens de behandeling al gemerkt kan worden. Pijn in het gebied van een meridiaan is bij polsdiagnose voelbaar op een van de zes lokaties bij de pols. Dit komt omdat spieractiviteit in de buurt van de pijn, in het gebied van betreffende meridiaan  door de pijn beperkt is. Na behandeling van acupunctuurpunten op deze meridiaan, wordt deze door de hersenen weer beschouwd als een ''meridiaan aan het werk'', met bijbehorende spierinspanningen. De hersenen stellen daarna de pols bij via het snel reagerende sympathische zenuwstelsel. Dit is wat een acupuncturist of shiatsutherapeut tegen kan komen in zijn behandeling.

                                            

Figuur 14: Het autonome zenuwstelsel bestaat uit een sympathisch en een parasympathisch deel. Het sympathische deel beïnvloedt de bloedvaten bij de skeletspieren. De neurotransmitter acetylcholine speelt in het autonome zenuwstelsel een centrale rol. De receptor van acetylcholine wordt beïnvloed wordt door magnesium.

H. Invloed van natuurlijke variatie van omgevingstemperatuur zoals bij de seizoenen, op het polsbeeld.

Bij ''pathologie'' of disbalans kunnen mitochondriën en metallothioneine beiden geconfronteerd met dezelfde afwijking van iontekort. Bij Yinleegte bijvoorbeeld treedt het magnesium tekort zowel in de mitochondriën als in het cytosol op. Dit gaat per definitie anders onder natuurlijke omstandigheden, bij het doorlopen van de Wu Xing cyclus  over alle seizoenen, gedurende het jaar. Bij het doorlopen van het vijf elementen schema van Wu Xing vertonen twee elementen een cyclische variatie: mitochondriën (met koper), en metallothioneine (dat koper bindt). Een toename van koper in de mitochondriën (of toename van de hoeveelheid mitochondriën) gaat samen met een afname van koper in het cytosol (dat aan metallothioneine bindt). En andersom: een afname van koper in de mitochondriën gaat samen met een toename van koper in het cytosol. De mitochondriën, verantwoordelijk voor energie en warmte, bepalen de richting van kopertransport, is hier gesteld. Dit is niet gemeten, maar met deze aanname zijn de polsbeelden te  beschrijven. Seizoenen zijn zichtbaar in de polsdiagnose. 

De polsdiagnose levert een beeld op dat aangeeft hoe de TCM balans of disbalans van het lichaam is, met daar bovenop een natuurlijke seizoensafhankelijke invloed. Seizoenen hebben verschillende weersomstandigheden, de winter is koud en de zomer is warm. De winter heeft veel warmteproductie nodig door veel mitochondriën, zodat minder koperionen overblijven voor het cytosol, en minder stevig bindweefsel. De zomer heeft juist weinig mitochondriën nodig, zodat er veel koper in het cytoplasma is voor stevig bindweefsel en een duidelijke volle polswand.  Een tweede aspect is dat in seizoenen een verschillende beschikbaarheid van voedsel is. In de nazomer is het nog redelijk warm en is er nog voldoende voedsel beschikbaar. In deze periode is er meer voedsel dan dat er nodig is om ATP te produceren.  In het voorjaar is de situatie precies andersom vergeleken met de nazomer. In het voorjaar is er wat voedsel (of brandstof voorraad in het lichaam). Er is echter wel meer behoefte aan ATP, er kan weer naar voedsel gezocht worden, men gaat weer naar buiten, het lichaam heeft behoefte aan een hoger energieniveau. Adrenaline komt vrij voor aanvulling van glucose en koperionen. Op basis hiervan kunnen de seizoenen winter, voorjaar, zomer, nazomer en najaar de polsdiagnose een accent geven in de richting van respectievelijk een diep, koord, vol, glijdend en oppervlakkig beeld. In het najaar, fase metaal, is het al wat kouder. Men trekt zich terug, voor opruim en opberg werkzaamheden, voor het aanleggen van een voorraad voor in de winter. Er is meer energie, ATP nodig, maar adrenaline past niet bij de rustige werkzaamheden tijdens fase metaal. De koper in de mitochondriën wordt nu aangevuld met magnesium uit het cytosol, zodat de mitochondriën voldoende warmte en energie kunnen produceren. Er ontstaat in het cytosol een magnesiumtekort, wat aanleiding kan geven tot een diepe pols.

I. Shu Transporting acupunctuurpunten en behoud van lichaamstemperatuur

De Shu Transporting Points komen op elk van de 12 meridianen voor, en bevinden zich op het deel op onderarm of onderbeen. Elke meridiaan heeft vijf Shu Transporting points, waarbij op één meridiaan elk punt invloed heeft beschreven als een andere fase uit het Wu Xing schema. Dit weerspiegelt zich in de eigenschappen van de shu transporting acupunctuurpunten. Hoe dit ontstaat hangt af van de lokatie van het shu punt, of dit op de teen is, of juist knie, of ertussenin. Hetzelfde geldt voor de vinger en arm.

                     

Figuur 15: Shu Transporting points komen op elk van de 12 meridianen voor. In deze figuur is weergegeven hoe bij de twee arm meridianen: long meridiaan en dikke darm meridiaan de shu transporting punten gelocaliseerd zijn.

De verschillende invloed per shu lokatie wordt veroorzaakt door de invloed van de omgevingstemperatuur. Een teen of vinger koelt eerder af, dan een knie of elleboog. Bij vingers en tenen bevinden zich daarom de meeste mitochondriën per cel, zodat daar de meeste warmte geproduceerd wordt. Daar prikken zal de meeste koper, ijzer en zink mobiliseren bij het acupunctuurpunt. Fase Metaal en fase Water wordt toegewezen aan de twee uiterste acupunctuurpunten op Yang meridianen op tenen en vingers. Japanse acupunctuur maakt gebruik van kenmerken van de Shu Transporting punten. Metaal en Water zijn effectieve punten op de meridiaan om te behandelen: zij hebben van nature meer mitochondriën (koperionen). Een regel binnen de acupunctuur is, dat deze distaal gelegen punten een werkzaamheid  hebben die reikt tot het andere eind van de meridiaan. Eenvoudigste veronderstelling is dat deze invloed via de hersenen gaat: het sympathische zenuwstelsel reguleert per fase van Wu Xing (per meridianenkoppel) de vasoconstrictie, wat sneller voelbaar is bij een fase in dysbalans. Hiermee is deze regel geincorporeerd in de beschrijving van het werkingsmechanisme. Op de Yang meridianen, van teen naar knie, is de volgorde van de Wu Xing toegewezen aan de vijf shu transporting punten: metaal-water-hout-vuur-aarde. 

Bijzonder aan de Shu Transporting punten, is dat de Wu Xing volgorde daar van teen naar knie heel anders is dan bij de Yangmeridianen, namelijk van teen naar knie: hout-vuur-aarde-metaal-water. Hoe dit ontstaat is te beschrijven als gesteld wordt dat de Yangmeridianen bij hun grote behoefte aan mitochondriën bij de tenen, ionen aantrekken uit de regio van de Yin meridianen. De Yinmeridianen geven in dat geval koper, zink, ijzer en magnesium af aan de Yang inmeridianen. Hierdoor houden zij minder ionen over voor de mitochondriën. Bij de knie is dit proces net andersom. De Yang meridianen hebben bij de knie minder mitochondriën nodig voor opwarming. De Yin meridianen houden daardoor bij de knie  de meeste mitochondriën over, waardoor deze toegewezen worden aan fase metaal en water. 

Het Vuur punt op zowel de Yin als de Yang meridianen heeft diagnostische waarde bij Japanse acupunctuur. Als bij palpatie van dit punt blijkt dat het vuur punt drukgevoelig is, is dit een teken van pijn (stagnatie) langs de meridaan waarop het vuurpunt zich bevindt. Mogelijk is dit effect als volgt uit te leggen. Pijn beperkt het gebruik van spieren langs de meridiaan waarop de pijn zich bevindt. Daar neemt de vraag naar ATP af. Cellen in dit vuurpunt hebben sowieso al relatief minder mitochondriën. Een afname van de mitochondriën zal daarom bij het vuurpunt het duidelijkst zijn. Waarom dit zich uitdrukt in een overgevoeligheid heeft misschien te maken met het sympathische zenuwstelsel. Mogelijk zorgt dit systeem voor constrictie van de bloedvaten beperkt tot de meridiaan waar de pijn zich bevindt. Treedt bij het vuurpunt dan meer ophoping van afvalstoffen op, wat het vuurpunt gevoeliger maakt? 

Het werkingsmechanisme van acunctuur zoals die beschreven is in deze paper kan  zowel kenmerken van de polsdiagnose als kenmerken van de Shu Transporting Points beschrijven. Dit geeft de bruikbaarheid aan van de hypotheses in deze theorie.   

                                                                                                 Figuur 16. LInks de lichaamstemperatuur bij het lichaam in rust, overdag. Rechts de lichaamstemperatuur bij het actieve lichaam. Onderarmen en onderbenen hebben een lagere temperatuur bij rust (zonder veel lichaamsbeweging, spieractiviteit, en verdeling via de bloedvaten van warmte, onstaan door spieractiviteit).  's Nachts is bij de lever de warmste lokatie, zie figuur 13.


J. Menstruatie

Oestradiol heeft een positieve invloed op de koperabsorptie via de darmwand (33d). In de context van dit paper kan het volgende opgemerkt worden.  Reproductie kost veel energie, er zijn voldoende mitochondriën nodig. Koper is noodzakelijk in  de vorming van nieuwe mitochondriën.

Gedurende de menstruatiecyclus is er een cyclische variatie van koper, zink en oestradiol in het plasma. Zink en oestradiol nemen in het plasma toe in de periode tussen menstruatie en ovulatie. In de daarop volgende periode van ovulatie naar menstruatie neemt  koper toe (33c). In de periode van ovulatie naar menstruatie gaat het gele lichaam (dat in de tweede fase ontstaat uit het overblijfsel in het ovarium na de eisprong) in de eileider progesteron en oestradiol produceren.

Zink komt het meest in het serum in de eerste fase, van menstruatie tot ovulatie voor. Zink kan een rol spelen in de mitochondriën (in kliercellen) in de productie van cholesterol, dat een voorloper is van beide vrouwelijke hormonen progesteron als oestadiol. Uit progesteron wordt (in het endoplasmatisch reticulum) oestradiol gemaakt met behulp van het enzym aromatase. Dit enzym wordt door zinkionen geremd (33e). Bij voldoende zink, wat het geval is gedurende de eerste fase, zal er veel cholesterol en oestradiol gevormd worden. Om tot een ovulatie te komen is er voorafgaand een piek in oestradiol nodig.

In de tweede fase, dus van ovulatie tot menstruatie komt relatief meer koper voor in het serum. Gedurende de tweede fase vindt er opbouw van de slijmvlieswand van de baarmoeder plaats. Dit gebeurt onder invloed van progesteron (gevormd in het gele lichaam ). Ook oestadiol is in deze tweede fase aanwezig. Uit cholesterol wordt progesteron gemaakt, met behulp van het enzym ''cholesterol side chain cleavage''. Dit enzym is aanwezig in de mitochondrien en wordt gestimuleerd door ACTH (33f). ACTH stimuleert hiermee de vorming van zowel progesteron als oestradiol, omdat uit progesteron de oestradiol gevormd wordt.  ACTH heeft invloed op de productie van adrenaline. Adrenaline kan de lever stimuleren tot het vrijgeven van koper aan het bloed (via ceruloplasmine). In deze tweede fase worden daar veel kleine bloedvaatjes gevormd. Bij deze vorming spelen koperionen een rol spelen.

Acupunctuur kan een regulerend effect op menstruatie hebben. Het kan het premenstrueel syndroom laten  verdwijnen. De menstruatie  kan regelmatiger worden, teveel bloedverlies kan geremd worden. Als jonge (niet zwangere) volwassen vrouwen geen menstruatie hebben (amenorrhoea), kan acupunctuur dit in sommige gevallen weer opwekken (4a). Dit past bij het beschreven werkingsmechanisme in dit paper, waarin acupunctuur de balans tussen koper, zink en magnesium optimaliseert. Ook magnesium speelt dus een rol: magnesium is betrokken tijdens het slapen met de aanmaak van nieuwe mitochondrien. Zowel cholesterol als progesteron wordt gemaakt in de mitochondrien. De vorming van oestradiol uit progesteron gebeurt in het cytoplasma, waar daarom voldoende zink aanwezig dient te zijn voor de menstruatie.


K. Wetenschappelijke onderzoek dat het beschreven werkingsmechanisme voor acupunctuur steunt

Recent onderzoek toont een verband aan tussen een zinktekort en  Yang leegte en tussen een magnesiumtekort en Yin leegte met lege hitte  (Teng, 2015, 34a).  In het bloed van patiënten met hepatitis B en lever cirrhose zijn zink, ijzer, koper en magnesium gemeten. De TCG diagnose van deze hepatitis patiënten was divers, wat vaak voorkomt in TCG.   Van alle TCG diagnoses had de diagnose ''damp'' de laagste zink concentratie in het bloed. TCG beschrijft dat damp samengaat met Yangleegte. Van alle TCG diagnoses had de diagnose ''toxische hitte'' de laagste magnesium concentratie in het bloed. Dit past bij het idee dat er lege hitte is gevormd kan worden door een magnesium deficientie. Het chronische karakter van de ziekte en de bijbehorende verhoging zal vermoedelijk koper uitputten, en magnesium uit het cytosol naar de mitochondriën laten gaan. Hierdoor ontstaat in het cytosol, maar blijkbaar ook in het serum een magnesiumtekort.

Rezin (2008) bepaalde bij patienten met depressie in het serum koper en zink. Hij vond dat depressie samenging met een afname van zinkionen en met een toename van koperionen in het serum.  Door het gebruik van antidepressiva nam in het serum zink toe en koper af en verbeterde de balans tussen koper en zink. Hetzelfe effect is gemeten na een acupunctuur behandeling.

Tampa (2013) vond dat koper- en zinkionen een pijnstillende werking kunnen hebben (35). Grober (2015) heeft een aantal medicinale toepassingen van magnesium beschreven (32b), waaronder de ontspannende werking via demping van de receptor van acetylcholine in het sympathische zenuwstelsel. 

Onderzoek heeft aangetoond, dat bij moxibustion op RM-8 bij de navel, als resultaat heeft dat in het serum de hoeveelheid zink toeneemt (34b). In de context van dit paper: als er minder mitochondriën nodig zijn voor warmteproductie, kan de hoeveelheid mitochondriën afnemen, en komt er koper, zink, ijzer en magnesium vrij in het cytoplasma. Blijkbaar gaat in (34b) zink eerder naar het serum.

Vervolg over lever en galblaas. De lever is opslagplaats voor koperionen: een teveel aan koperionen gaat via de gal en spijsvertering en faeces naar buiten (39b). Een ander deel van de koperionen wordt door de lever aan het bloed afgegeven, in de vorm van koperionen gebonden aan ceruloplasmine. Zie figuur uit (39b): figuur 17 beeld een levercel af met de betrokken koperion transport mogelijkheden.Figuur 17: Het kopertransport in de levercel. Links komt koper uit de voeding de cel binnen (CRT1: kopertransporter 1). Vervolgens zijn er drie mogelijkheden: koper wordt in het golgiapparaat in de cel aan ceruloplasmine gebonden en afgegeven aan het bloed (koper chaperone ATOX1 brengt koperion naar het golgi apparaat, en koperkanaaltje ATP7B levert ceruloplasmine Cp aan het bloed af). De tweede route (m.b.v. koper chaperone CCS)  wordt koper afgeleverd van het enzym SOD (superoxide dismutase, een belangrijke zuurstofradikalenvanger). De derde mogelijkheid is dat koper wordt afgegeven aan cytochroom C oxdase in het mitochondrium, via koper chaperone COX17.   Echter, als er teveel koper in de levercel aanwezig is, gaat ATP7B koper aan een galbuisje afgeven. In dat geval wordt (het teveel aan) koper via galzouten de gal in en wordt dit teveel aan koper uitgescheiden wordt in de darmen (39c). Een minder goed functionerende lever kan zowel minder gal produceren als minder koperionen afstaan aan het bloed. Ook metallothioneine speelt een rol  in dit schema, als een opslagmolecuul voor koper en zinkionen (39k) en deel als transport. Het vervoer van koperionen tussen mitochondrien, cytoplasma en golgi apparaat, is mogelijk een gecombineerde actie van metallothioneine en de diverse koper chapperones. (Einde text bij figuur 17).

Figuur 17 demonstreert de diverse functies van de levercel: het is betrokken bij de productie in het kader van afgifte van koperionen aan het bloed (via productie van ceruloplasmine waaraan de lever een koperion bindt). De levercel gebruikt het enzym cytochroom P450 in hete cytoplasma voor de volgende taken: de productie van galzuren, de ontgifting, bij afbraak van teveel aan hormonen, van vitamine A (retinol) en bij de activatie van vitamine D. Gesteld wordt in dit paper dat alle functies tegelijk kunnen worden vertraagd. (Het bestrijdingsmiddel glyphosaat tast bijvoorbeeld het enzym cytochroom P450 in de lever  aan).

Handhaving van voldoende zwavel in het lichaam is ook een rol van de  enterohepatische kringloop, de galzuren. Dit gaat samen met de functie van koperionen, waar fase hout voor staat. Met de galstroom komt cholesterol-sulfaat mee. In de darmen produceren bacterien H2S vanuit deze sulfaat. H2S diffundeert rechtstreeks door weefsels en cellen.  Zwavel is van belang bij het remmen van ontsteking (39j). Membraangebonden proteinen (aan de buitenkant in de extracellulaire ruimte) bezitten ketens van heparaansulfaat (onderdeel van proteoglycanen in het bindweefsel). Heparaansulfaat wordt gemaakt van glucose (een vorm van opslag na de maaltijd-39j) en sulfaat. Dit proces van glucose opslag wordt verstoord door onvoldoende sulfaat. Onvoldoende sulfaat kan samengaan met een verhoogde insuline weerstand (39j). Bij het prikken komen koperionen vrij. Deze zouden zich goed kunnen binden aan de sulfaat groepen van heparaansulfaat in de extracellulaire ruimte. In het TCG model speelt de extracellulaire ruimte een grote rol. Onvoldoende sulfaat kan via heparaansulfaat in de extracellulaire matrix misschien bijdragen aan Qi stagnatie. Zwavel heeft een rol in de effectiviteit van koperionen. Zwavel (thiolgroep) is ideaal om aan koper te binden. Een aantal transporteiwitten die koperionen vervoeren, hebben zwavel (cysteine) in het gat, waar de koperion zich bindt. Dit geldt voor  voor ATOX copper chaperone moleculen (39l). Het geldt ook voor het transport/opslag molekuul voor koper- en zinkionen, metallothioneine. Metallothioneine vervoert in het cytosol koper- en zinkionen. Het actieve centrum van het transporteiwit metallothioneine bezit zwavelatomen. Een ander belangrijk zwavelbevattend eiwit is acetylcoenzym A. Glucose wordt eerst in acetylcoenzym A omgezet, waarna acetylcoenzym A (met gebruik van zijn zwavelgroep als reactief centrum) in het mitochondrium omgezet wordt in citroenzuur. Deze doorloopt vervolgens de citroenzuurcyclus, waarvan een stap door komplex 2 van de oxidatieve fosforylering wordt uitgevoerd. Door het verrichten van de stap van komplex 2 is hiermee ook de oxidatieve fosforylering  geholpen. Bovendien helpt de in de citroenzuurcyclus gevormde NADH de oxidatieve fosforylering in het bouwen van de protonengradient. Het zwavel bevattende acetylcoenzym A is daarom een belangrijk molecuul in de energievoorziening van de cel. Als zowel koperionen als zwavelsulfaat de galproductie bevorderen, zou een goede vraag zijn, of inderdaad een afname van koperionen correleert  met een afname van efficientie van de sulfaat kringloop via de darmen. Als de lever verstoord is, door wat dan ook, is er dan minder afgifte aan het bloed van ceruloplasmine met koperionen? Gaat dit samen met verminderde galproductie en daardoor een verminderde aanwezigheid van zwavel, waardoor verminderd transport van koperionen?  TCG technieken kunnen  niet de door b.v. het door het bestrijdingsmiddel glyfosaat beschadigde cytochroom P450 vervangen.

Interactie tussen fase hout (galblaas) en fase vuur (driewarmer), vertaald als interactie tussen galblaas en schildklier is de volgende:

Interactie tussen fase hout (lever) en fase aarde (alvleesklier), vertaald als interactie tussen een bepaald galzuur  en insuline gevoeligheid is de volgende: Via de gal komen ook moleculen (galzouten) mee, die weer geresorbeert worden in de darmen terug naar lichaam en lever. Een van deze galzouten, is tauroursodeoxycholic acid. Dit molecuul heeft invloed op de koper- en zink hoeveelheden in met name het serum: bij muizen met diabetes kan dit molecuul de verstoorde koper en zink hoeveelheden normaliseren (39c). Dit muizeserum krijgt na het opwekken van diabetes een toename van koperionen en een afname van zinkionen. Tauroursodeoxycholic acid (maar ook de farmaceutisch gesynthetiseerde phynylburyric acid) heeft als effect dat de koperionen afnemen, en de zinkionen toenemen. (39c) heeft dit niet alleen in het serum gemeten, maar ook in diverse organen. De grootste relatieve toenames en afnames zijn echter gemeten in het serum. Het mechanisme waarbij dit gebeurt is niet bekend (39c). Dit effect geeft aan dat ook de galstroom invloed uitoefend op de koper homeostase in het lichaam.

Wanneer de redenatie volgens dit paper wordt gehanteerd, kan het effect van het galzout als volgt beschreven worden: diabetes ontstaat eerder,  als er relatief veel koolhydraten in de voeding zitten en er relatief weinig ATP verbruikt wordt, zoals bij weinig lichaamsbeweging. De snelheid van ATP productie in de mitochondrien wordt gereguleerd door de ATP/ADP verhouding in het cytoplasma van de cel. Bij veel aanvoer van glucose (en vetten, beiden komen  als acetylcoenzymA het mitochondrium binnen) en weinig ATP behoefte is er afremming van de oxidatieve fosforylering in het mitochondrium nodig. Hier worden zinkionen voor gebruikt (dit paper). Veel zink in de mitochondrien geeft een groter gebruik van de citroenzuurcyclus. Bepaalde moleculen uit de citroenzuurcyclus vertrekken uit het mitochondrium naar het cytosol, om gebruikt te worden voor de synthese van vetten en cholesterol, en voor omzetting van aminozuren. Dit resulteert in meer opslag van vet. Omdat in dit geval veel zinkionen naar de mitochondrien gaan zal in het cytosol (en serum) de hoeveelheid zinkionen afnemen.  (Het lichaam kan, ter voorkoming van ophoping van glucose nog een aantal dingen doen: het zinktekort kan de insuline-afhankelijke glucose receptor afremmen, zodat er minder glucose de cel binnenkomt. Uiteindelijk kan het tekort aan zink de productie van insuline in de alvleesklier afremmen.). Toename van koperionen kan mogelijk beschreven worden (volgens dit paper) door uit te gaan van teweinig gebruik van de vrijwillige spieren, lichaamsbeweging, wat de kans op het ontstaan van diabetes vergroot. In dat geval is er kans dat er relatief meer mitochondrien sneuvelen (nog steeds een hele kleine fractie van het totaal). Bij het sneuvelen van mitochondrien komen koperionen vrij. Kan een betere galstroom en enterohepatische kringloop bijdragen aan voorkoming van diabetes? Dit zou het lichaam van pas komen. Gal in de darmen betekent dat er vet te verteren is, en dat het lichaam voorbereid kan worden op meer activiteit (schildklier). Dit, om binnen de cel de aanvoer van glucose en het ATP verbruik op elkaar af te stemmen. Bepaalde lichaamscellen bezitten receptoren voor galzouten (39i). Kunnen (bepaalde) galzouten de activiteit van mitochondrien verhogen, of bijdragen aan synthese van nieuwe mitochondrien? Met betrekking tot verhogen van mitochondriele activiteit is er onderzoek  (39d, 39e) dat aantoont dat galzouten de energievorming door bruin vetweefsel laat toenemen (via het ontkoppelingseiwit UCP1). Het is daarom goed mogelijk dat de enterohepatische kringloop bijdraagt aan de koperhomeostase. Ander onderzoek beschrijft dat muizen die blootgesteld zijn aan veel koperionen, een toename van productie van galzuren kregen, en afname van lichaamsgewicht. Afname van galzuren kan bijdragen aan het ontwikkelen van het metabool syndroom (39h, 39i). Het belang van lichaamsbeweging en niet overdadig eten is ook hier geillustreerd.


Vitaminen. De spijsvertering kan aanleiding geven tot een tekort aan vetoplosbare vitamines, zoals A en D en B12. Als de zure maaginhoud vrijkomt in de twaalfvingerige darm, geeft de galblaas het basische gal af aan de darmen. In dit meer neutrale milieu werken de enzymen van de alvleesklier beter. De gal zorgt ervoor dat vet beter verteerd wordt en (samen met de vetoplosbare vitaminen en B12) opgenomen wordt in het ileum deel van de dunne darm. Een slechter functionerende lever (die de gal aanmaakt) zal minder gal produceren, zodat de vitamines slechter worden opgenomen. Maar ook een slechtere vertering kan aanleiding zijn voor minder galproductie. Een slechtere vertering  geeft een afname van de heropname van de galzouten. Een groot deel van de galzouten wordt gerecycled: worden door de darmen geresorbeerd en vervolgens opgenomen door de lever voor de productie van nieuwe gal. (Hier is de afremming tussen fase Hout en fase Aarde zichtbaar). De enterohepatische kringloop is nodig voor opname van vitamine D en B12 uit de darmen. Diverse vitamines spelen een rol bij de regulering van mitochondriele activiteit. Suppletie van vitamine D en B12 kan zin hebben bij mensen die last van vermoeidheid hebben. Een van de functies van  vitamine D is de rem op het ontkoppelingseiwit (in de mitochondriën) om de warmte productie af te remmen, ter bevordering van ATP productie (38). Een functie van vitamine B12 is om de (chronische stress gerelateerde, epigenetisch gerelateerde) afremming van de productie  van metallothioneine, op te heffen (39a). Fase Hout en Vuur in het Wu Xing schema zullen minder lysyloxidase produceren. Dit effect kan bij de polsdiagnose waar te nemen zijn als een diepe pols.      

TCG associeert de Lever met ogen, wat als volgt in het verhaal van dit paper past. Een slechtere enterohepatische kringloop gaat samen met een slechtere opname van vetoplosbare vitamines, waaronder vitamine A. Een tekort aan vitamine A toont zich bij de ogen. Het netvlies werkt dan minder goed, waardoor nachtblincheid kan ontstaan. De ogen zijn droger, waardoor ze gevoeliger zijn voor ontsteking (39f). TCG associeert Lever met zuur voedsel: zuur voedsel, zoals het eten van een citroen initieert een galuitstoot (39g). Vitamine D een vetoplosbare vitamine, wordt ook via gal en vetten vanuit de darmen in het lichaam opgenomen. Echter, pas in de nieren wordt vitamine D omgezet in een actieve vorm (5): vitamine D wordt geassocieerd met fase Water. Magnesium is nodig voor de omzetting van vitamine D. Wanneer veel vitamine D geslikt wordt, kan dit een magnesium tekort geven. (Een magnesiumtekort kan leiden tot Kalium tekort, omdat magnesium een rol speelt bij de NaK pomp. 

Via de enterohepatische kringloop wordt vitamine B12 opgenomen uit de darmen. B12 is betrokken bij een goede zenuwgeleiding. Rond de knopen van Ranvier in de myelineschede rondom de zenuw bevinden zich veel mitochondriën. Een B12 tekort kan samengaan met irritatie (hout) en teruggetrokken gedrag (metaal). Van belang voor een goede opname van zink-, magnesiumionen en vitamine B12 is bovendien een goed functionerende maag (maagslijm, maagzuur) (40,41). Tenslotte speelt magnesium ook een rol bij de opname van vitamine B12. Vitamines B (in lever, 44) en vitamine D  (in vis) maken bij hun opname gebruik  van magnesium (magnesium komt voor in groene groentes) (44). 


Tot slot

In bovenstaande tekst was TCG het uitgangspunt. Een aantal TCG variabelen en wetmatigheden zijn  geplaatst naast reguliere meetbare variabelen en wetmatigheden. Het doel was om enigszins een beeld te krijgen met welke metingen de vertaalslag tussen acupunctuur en westerse geneeskunde onderzocht kan worden. Bijvoorbeeld, hoeveel mitochondriën bevinden zich in een cel tijdens de verschillende fasen van gedrag en voor en na acupunctuurbehandeling?. Een beter begrip van het werkingsmechanisme van acupunctuur, kan een gedoceerde integratie van acupunctuur in de reguliere geneeskunde bevorderen.

Koperionen zijn als cofactor ingebouwd in het enzym lysyl oxidase dat een rol speelt in het bindweefsel, en in het enzymcomplex cytochroom C oxidase, dat een rol speelt bij de vorming van energie en warmte in de mitochondriën. Koper beinvloedt de snelheid van de werking van deze enzymen. Omdat koper met andere lichaamseigen ionen interacties heeft, zoals zink, ijzer en indirect magnesium, zullen deze ionen ook invloed uitoefenen op lysyl oxidase en cytochroom C oxidase. Bij de invloed van de koperionen op de snelheid van synthese van koperafhankelijke enzymen  speelt het intracellulair transporteiwit metallothioneine voor koper en zinkionen een belangrijke rol. Cyole (2002) benadrukte de grote en deels onbekende rol die metallothioneine speelt (37). Bovenstaande visie sluit daarbij aan.

Warmte en energie staan centraal bij acupunctuur. In het werkingsmechanisme van dit paper is dit het uitgangspunt. Elke lichaamscel produceert met zijn mitochondriën warmte en energie. Hiervoor gebruiken zij de ionen: koper, zink, ijzer  en magnesium. Soms zijn er meer mitochondriën, en minder processen in het cytoplasma (processen die afhankelijk zijn van koper, zink, ijzer en magnesium). Soms is het andersom: minder mitochondriën in de cel, en meer  processen in het cytosol. Bij een algeheel tekort aan bijvoorbeeld magnesium, kunnen zowel processen in het cytosol als in de mitochondriën vertraagd zijn.

Omdat warmte en energie niet alleen per cel gelden, maar ook globaal, is het niet verwonderlijk, dat het lichaam dezelfde ionen (koper, zink, magnesium) als reguleringsmechanisme gebruikt, voor het gehele lichaam, dus ook voor fysiologie en gedrag. Bij verschillend gedrag (en bijbehorende fysiologie) zijn verschillende groepen skeletspieren en bindweefsel betrokken. Hersenen lezen deze spierinspanningen af, en interpreteren dit als een bepaalde fysiologische situatie en gedrag. In reactie hierop bepalen de hersenen of een correctie van het actuele gedrag nodig is, of dat een  volgend gedragspatroon met set van aktieve spieren gestart dient te worden. Een belangrijke hypothese luidt, dat gedrag en fysiologie ook invloed vertonen op dezelfde ionen koper, zink en magnesium. Het in de TCG gebruikte schema Wu Xing wordt in deze situatie toegepast.

In het werkingsmechanisme van acupunctuur wordt tussen de linkerzijde en de rechterzijde van het lichaam een gradient in koper en in de tegengestelde richting in zink verondersteld. Het ontstaat uit de situatie 's nachts, dat de lever de meeste warmte produceert. De lever ligt relatief rechts in het lichaam. Hoe verder van de lever af, links, hoe meer er extra warmte door cellen geproduceerd wordt. Gedurende de slaap laat prolactine de mitochondriën toenemen, en hoe verder van de lever af, hoe meer mitochondriën per cel aanwezig zijn. Intracellulair zal er meer koper in de mitochondriën zijn en minder koper in het cytoplasma voor de productie van lysyloxidase. Een kopertekort zal het eerst voelbaar zijn op de linkerpols.

Een andere manier om de warmteproductie van mitochondriën bij te sturen, is remming door zink. Hoe minder behoefte aan warmteproductie, hoe meer zink in de mitochondriën, en dus minder zink in het cytosol. Dit is rechts, dichterbij  de lever dan links. Een zinktekort zal eerder op deze lokatie plaatsvinden, op de rechterpols. Voor de geldigheid van het werkingsmechanisme dient deze gradient in zink en koper zeker aangetoond te worden met wetenschappelijk onderzoek. De huidcellen die zelf prolactine produceren (19b), en invloed hebben op haargroei zijn hier een geschikte kandidaat voor dit onderzoek.

Naviaux (2013) vond, dat toegevoegde koperionen aan mitochondriën tot meer splitsing en een grotere hoeveelheid kleinere mitochondriën leiden, met netto bij deze mitochondriën meer activiteit (5). Het werkingsmechanisme van acupunctuur beschrijft alleen een toename van mitochondriën, als gevolg van toename van koperionen in het cytoplasma. Echter, er is ook voldoende  magnesium, ijzer en zink in het cytoplasma nodig, om in de mitochondriën ingebouwd te worden. Gedurende de slaapperiode neemt de hoeveelheid mitochondriën toe. Melatonine is nodig voor een goede slaap: melatonine het koper afvangt, om een goede balans tussen magnesium, zink en koper te krijgen, voor invoeging in de nieuwe mitochondriën. 

Dit paper heeft op het gebied van TCG gesteld, dat de hypofysefunctie een correlatie kan hebbben met de blaasmeridiaan. De schildklieren met bijschildklieren hebben als klier (orgaan) een correlatie met de driewarmer meridiaan (beiden zijn in Japanse Acupunctuur geintroduceerd door Kiiko Matsumoto (lit). 

Onderwarmer past bij magnesium regulatie, middenwarmer bij zink, en bovenwarmer bij koper. Dit zijn allen hypotheses, die nodig zijn, om diverse regels uit de TCG te fitten met  biochemie en fysiologie.

Naast koper-, zink- , ijzer- en magnesium ionen, zijn er ook andere moleculen die de oxidatieve fosforylering beinvloeden. Zoals eerder in dit paper beschreven is, beschrijft Cheng (2011) dat het schildklierhormoon T3 de oxidatieve fosforylering versnelt door interactie met het ontkoppelingseiwit (42a). Een ander molecuul dat de oxidatieve fosforylering beinvloedt, is cytochroom c. Welchen (2016) beschrijft dat cytochroom c, die nodig is bij de overgang van enzymcomplex 3 naar enzym complex 4 van de oxidatieve fosforylering, deze ook versnelt (43). Er moet wel voldoende koper in het cytoplasma zijn, om gebruikt te worden voor de nieuwe mitochondriën. Bindweefsel krijgt in het werkingmechanisme van TCG in dit paper een belangrijker rol dan in schoolboeken beschreven staat, namelijk als korte termijn geheugen voor recente spieractiviteit. Omdat bepaalde groepen van spierinspanning vaker gebruikt worden bij bepaald gedrag en emotie, kunnen de hersenen uit alle lokale plekjes op het bindweefsel afleiden wat dit gedrag is. Een meridiaan is gerelateerd aan een bepaald gedrag en lichaamshouding en groep spieren en omliggend bindweefsel over de lengte as van het lichaam. Ieder mens is uniek met unieke veelgebruikte bewegingspatronen. Omdat de mens uiteraard een vrije wil heeft, spelen niet ionen maar gedrag de hoofdrol speelt in fysiologie (bij de gezonde mens). Gedrag heeft invloed op de ionensamenstelling, relatief tussen mitochondriën en cytoplasma. Het bindweefsel, dat een netwerk vormt rond organen en spieren, fascia genoemd, speelt een belangrijke rol in de theoretische beschrijving van acupunctuur (46b). In de hypotheses van dit paper vervult  bindweefsel (naast mitochondrien) een belangrijke rol. Fibroblasten, lysyloxidase en heparaansulfaat refereren aan dit bindweefsel.

In de duizenden jaren oude Chinese cultuur is acupunctuur ontwikkeld uit waarnemingen van correlaties tussen drukgevoeligheid van de huid en spieren en symptomen, gedrag en omstandigheden van de omgeving (b.v. temperatuur, vochtigheid, gedrag van de medemens). Ook Japan heeft belangrijke bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van acupunctuur. Tegenwoordig wordt er over de hele wereld onderzoek verricht naar acupunctuur.

Deze paper is een vervolg op de scriptie die ik voor de opleiding tot acupuncturist bij Qing Bai heb geschreven. Na de studie Moleculaire Wetenschappen heb een promotie onderzoek uitgevoerd m.b.v. electrofysiologie en neurale netwerk technieken, toegepast op aansturing van oogbeweging door hersenen. Sinds 2012 heb ik een praktijk voor acupunctuur en shiatsutherapie.


Literatuur:

1. Yan X, Zhang X, Liu C, et al (2009). Do acupuncture points exist? Phys.Med.Biol.54(9), pp. 143-150. N143-50. doi:10.1088/0031-9155/54/9/N01. Epub 2009 Apr 8.

2. Kaptchuk TJ. (2001) Handboek voor Chineze geneeswijzen. 8e druk. ISBN-10 90 215 89 44 3

3. Beinfield H, Korngold E.(derde druk, 2007).  Basisboek chinese geneeswijzen. ISBN 978 90 6963 501 9.

4a.  Maciocia G. (2003). De grondslagen van de Chinese Geneeskunde. SATAS NV Brussel, Belgie, ISBN  872930809.

4b. McMaster D, McCrum E, Patterson CC. [1992] Serum copper and zinc in random samples of the population of Northern Ireland. Am J. Clin. Nutr 56, 440-6.

4c.  Siliburska J. Bogdanski P., Jakabowski H. (2014). The influence of selected anti hypertensive drugs on zinc, copper and iron status in spontaneously hypertensive rats. Eur. J. Pharmocol. http://dx.doiorg/10.1016/j.ejphar2014.06.uc.

4d. Yokoyama K, Araki S, Sato H, and AONO H (2000). Circadian rhythms of seven heavy metals in plasma erythrocytes and urine in men: observation in metal workers, Industrial health, 38, 205-12. Overigens zou de koperafname in de nacht samen kunnen gaan met het ''verdwijnen'' van het koper in de nieuw gemaakte mitochondriën in de nacht.

5. Naviaux RK (2013). Metabolic features of the cell danger response. Mitochondrion, 16, 7-17. http://dx.doi.org/10.1016/j.mito.2013.08.006.

6. Li Y, Par JS, Deng JH et al (2006). Cytochroom c oxidase subunit 4 is essential for assembly and respiration function of the enzyme complex. J Bioenerg Biomembr 38(5-6), 283-91.

7. Grober U, Schmidt J, Kisters K (2015). Magnesium in prevention and therapy. Nutrients 7(9), 8199-8226.

8. Mills DA, Schmidt B, Hiser C et al. (2002). Membrane potential-controlled inhibition of cytochrome c oxidase by zinc. Am.soc.for biochem and mol biol. feb. 1-30. 

9. Du J, Zhu M Bao H et al. (2016). The role of nutrients in protecting mitochondrial function and neurotransmitter signaling: implications for the treatment of depression, PTSD and suicidal behaviors. Crit rev food sci nutr 56(15): 2560-2578.

10. Bao-Qiang W, Quan-Hui Y, Rong-Kun X et al. (2013). Elevated levels of mitochondrial respiratory complexes activities and ATP production in 17-beta-extradiol-induced prolactin-secretory tumor cells in male rats are inhibited by melatonin in vivo and in vitro. Chin Med J. 126(24), 4724-4730. Ook van belang is het artikel: Mastorakos G, Pavlatou M, Diamanti-Kandarakis E et al. (2005). Exercise and the stress system. Hormones 4(2): 73-89. 11. Lucero HA, Kagan, HM (2006). Lysyl oxidase: an oxidative enzyme and effector of cell function. Review. Cell life sci 63,2304-16.

12. Smith-Mungo L, Kagan H. (1998). Lysyl oxidase priorities, regulation and multiple functions in biology. Matrix biology vol 16/1997/8, 387-98.

13. Da Silva M.D., Bobinski F, Sato KL et al. (2015). IL-10 Cytokine released from M2 Macrophages is crucial for analgesic and anti-inflammatory effects of acupuncture in a model of inflammatory muscle pain. Mol Neurobiol. 51: 19-31.

14a. Humann-Ziehank E., Menzel A, Roehrig P. et al. (2014). Acute and subacute response of iron, zinc, copper and selenium in pigs experimentally infected with actinobacillus pleuropneumoniae. Metallomics, 6, 1896-79.

14b.Dit is een verwijzing naar vier artikelen. Wen T, Fan X, Li M et al. (2006). Changes of metallothionein 1 and 3 mRNA levels with age in brain of senescence-accelerated mice and the effects of acupuncture. Am J Chin Med 34(3):435-47. Dit artikel beschrijft verschillende soorten metallothioneines. MT1 en MT2 gedragen zich volgens de beschrijving in de paper: hun synthese neemt toe o.i.v. zinkionen. MT3 die in astrocyten in de hersenen zit, wordt niet beinvloed door zink. 

Vasak M, Meloni G (2017). Mammalian Metallothionein-3: new functional and structural insights. Review., int. J of mol. Sci., mei 2017. 18,117. Prikken van een acupunctuurpunt geeft een toename van metallothioneine MT1 (van het messengerRNA), maar geen toename van metallothioneine type MT3.

Prikken veroorzaakt een toename van de vier complexen in de oxidatieve fosforylering. Dit is onderzocht bij muizen die een model zijn voor vasculaire dementie. Zie artikel: Li H, Liu Y., Lin LT et al. (2016). Acupuncture reversed hippocampal mitochondrial dysfunction in vascular dementia rats. Neurochemistry international 92 35-42. Door afklemming van een bepaald bloedvat krijgen deze muizen minder zuurstof in de hersenen, waar met name de hippocampus in de hersenen gevoelig voor is. Minder zuurstof vergroot de kans op het ontstaan van vrije radikalen in de mitochondria. De hippocampus speelt een rol bij korte termijn geheugen: de muizen vinden dan moeilijker hun voedsel terug in een doolhof (Maze). Prikken in de twee punten DM20 boven op het hoofd (meest Yang, zie figuur 1) en ST-36 bij de knie (kuitspier is de sterkste spier die het hele lichaam draagt), leverde verbetering van het korte termijn geheugen, getest met de maze proef, en een toename van de vier complexen in de oxidatieve fosforylering in de mitochondria in de hippocampus. Het is opmerkelijk dat niet alleen de mitochondria toenemen bij het geprikte punt bij de knie, maar ook in de hippocampus, die zich op een hele anderelocatie bevindt. Dit kan te maken hebben met de associatie van de hersenen met de maagmeridiaan waarop ST-36 ligt. Fase aarde in de Wu Xing cyclus (maagmeridiaan) is betrokken bij de vertering. Dit is niet alleen een fysiek, maar ook een geestelijk proces. Nadenken is een vorm van geestelijk verteren van informatie. 

 Lisman, J. Grace AA, Duzel E. (2011). A neoHebbian framework for episodic memory: role of dopamine-dependent late LTP. Trends Neurosci. 34(10) 536-47. Zinkionen (behorende bij fase Aarde) spelen een rol bij leren, het versterken van de synaptische verbinding tussen twee neuronen.  Glutamaat speelt bij dit leren een rol via diens NMDA receptoren. Zinkionen  beinvloeden deze NMDA receptoren (16,17). Dat doen magnesium- en koperionen ook.

Ceccom J, Halley H, Daumas  S etal. (2014). A specific role for hippocampal mossy fiber's zinc in rapid storage of emotionale memories. Cold spring Harbor Laboratory press ISSN 1549-5485/14. http://www.learnmem.org/cgi/doi/10.1101/lm.033472.113. Dit artikel benadrukt de rol van zink bij de rol van de hippocampal bij het leren, geassociëerd met emoties:

15. Suzuki, Someya, Komada (2002). Roles of MT in copper homeostasis: responses to copper deficient diets in mice. Org.Biochem., 88, pp:173-82.

16. Mathie A., Sutton GL, Clarke CE, Veale EL (2006). Zinc and copper: pharmacological probes and endogenous modulators of neuronal excitability. Pharmacology and therapeutics, 111, 567-583.

17.  Acuna-Castillo C, Coddou C, Bull P et al. (2007), Differential role of extracellular histidines in copper, zink, magnesium and proton modulation of the P2X7 purinerge receptor. J of Neurochemistry 101, 17-26. (mg remt glutamaat). Het is ook vermeld in Baynes JW and Dominiczak MH (2012). Medical biochemistry, third edition. ISBN 978-0-323-05371-6, H42.

18a. Mastorakos G, Pavlatou M, Diamanti-Kandarakis E et al. (2005). Exercise and the stress system. Hormones 4(2): 73-89.

18b. Grattan DR, Kokay IC. (2008). Prolactin: a peleiotropic neuroendocriene hormone. J of Neuroendocrinology.20, 752-63.

18c. Carre N, Binart N (2014). Prolactin and adipose tissue Biochimie 97,16-21.

19a. Tang MW, Reedquist KA, Carcia S et al. (2016). The prolactin receptor is expressed in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis synovial tissue and contributes to macrophage activation. Rheumatooy 55: 2248-59.

19b Paus R (2016). Exploring the ''brain-skin connection'': leads and lessons from the hair follicle. current research in translational medicine 64, 207-14.

20a. Humann-Ziehank E., Menzel A, Roehrig P. et al. (2014). Acute and subacute response of iron, zinc, copper and selenium in pigs experimentally infected with actinobacillus pleuropneumoniae. Metallomics, 6, 1896-79.

20b. Prolactine veroorzaakt een toename van mitochondria. Mitochondria produceren aminozuren, de bouwstenen van proteinen en enzymen, en het startpunt waar vanuit lipiden gemaakt worden (dat als citroenzuur uit de mitochondria naar het cytosol gaat, en in het cytosol verder naar een vetzuur omgezet wordt). Dit is vooral van belang bij cellen die zich vermenigvuldigen (vetzuren zijn een bestanddeel van membranen) of cellen die veel productie hebben (zoals cellen betrokken bij lactatie). Prolactine komt echter ook voor in de dikke darm. Dopamine gaat samen met een afname van mitochondria (in ieder geval indirect bij spiercellen) omdat dopamine vrijwillige beweging aanstuurt, waarbij deze spiercellen betrokken zijn. Afname van mitochondria geeft meer ionen in het cytosol. Deze ionen doen mee bij onder andere synthese van neurotransmitters en worden in blaasjes afgegeven aan de synaps (bijvoorbeeld zinkionen). Dit kan een extra manier zijn waarop dopamine neurale geleiding bevordert (Naast de belangrijkste en bekende manier als neurotransmitter, die na vrijgegeven te zijn in de synaps via zijn receptor de volgende hersencel activeert.).

20c. Cabrera-Reyes EA, Limon-Morales O et al. (2017). Prolactin function and putative expression in the brain. Endocrine 57, 199-213.

20d. Fitzgerald P., Dinan TG. (2008). Prolactin and dopamine: what is the connection?, a review article. J of Psychopharmacology 22(2), 12-19.

21. Ruiz LM, Jensen EL, Rossel Y et al. (2016). Non-cytotoxic copper overload boosts mitochondrial energy metabolism to modulate cell proliferation and differentiation in the human erythroleukemic cell line K562. Mitochondrion, doi 10.2016.04.005).

22. Kuznetsova SS, Azarkina NV, Vygodina TV et al. (2005). Zinc ions as cytochrome c oxidase inhibitors: two sites of action. Biochemistry (Moscow). 70(2) 128-136.

23a. Krezel A, Maret W. (2017). The functions of metamorphic metallothioneins in zink and copper metabolism. Int J of Molec Sciences. 18, 1237 doi: 10.3390ijms18061237.

23b. Bourreau Y, Dayan P. (2011). Opponent revisited: competition and cooperation between dopamine and seretonin. Neuropsychopharmacology reviews 36, 74-97.

24. Ricquier D and Bouillaud F. (2000). Mitochondrial uncoupling proteins: from mitochondria to the regulation of energy balance. J of Phys. 529(1), 3-10.

MT slaat op MT1 en MT2, en minder op MT3 (dat alleen in astrocyten in de hersenen voorkomt): Vasak M, Meloni G (2017): Mammalian Metallothionein-3: new fucntional and structural insights. Review., int. J of mol. Sci., mei 2017. 18,117.

25. Fahien LA, Kmiotek GH, Wolegiorgis G et al (1985). Regulation of aminotransferase glutamate dehydrogenase interactions by carbamyl phosphate synthase, mg plus leucine versus citrate and malate. J. Of Biol Chem 260(10, 6069-79.

26. Merry TL and Ristow M. (2016). Nuclear factor erythroid-derived2-like 2 (NFE2L2) mediates exercise-induced mitochondrial biogenesis and the anti-oxidant response in mice. J Physiol. pp 1-13.

27.Ji LL, Kang C, Zhang Y (2016). Exercise-induced hormesis and skeletal muscle health. Free Radical Biology and medicine. http://dx.doi.org/10.2016/j.freeradbiomed.2016.02.025

28. Zang J, Chen J, Tian J et al. (2014). Effects of magnesium on the performance of sows and their piglets. J. of animal sicnence and biotechnology, 5; 39 http://www.jasbsci.com/content/5/1/39.

29. Meeker JD, Rossano MG, Protas B.(2009). Multiple metals predict prolactin and thyrotropin levels in men. Environ res 109(7): 869-73. 30. Durlach J, Pages N, Bac P et al. (2005). Magnesium depletion with hypo- or hyperfunction of the biological clock may be involved in chronopathological forms of asthma. Magnes.Res. 18(1): pp: 19-34.

30. Zhoa ZY, Touitou Y. (1993). Response of rat pineal melatonin to calcium, magnesium, and lithium is circadian stage dependent. J. Pineal Res. 14: 73-77.

31. Zatulowskaia YA, Ilyechova EY, Puchkova LV (2015). The features of copper metabolism in the rat liver during development.Plos One DOI: 10.1371/journal.pone.0140797 Oct 16.

32a. Parmar P, Limson J, Nyokong T, Daya S (2002). Melatonin Protects against copper mediated free radical damage. Journal of Pineal Research 32 (4), pp. 237-42. Het staat ook vermeld in  Zhoa ZY, Touitou Y. (1993). Response of rat pineal melatonin to calcium, magnesium, and lithium is circadian stage dependent. J. Pineal Res. 14: 73-77.

32b. Grober U, Schmidt J, and Kisters K. (2015). Magnesium in prevention and therapy. Nutrients, 7, 8199-8226.

32c. Pirog JE. (1996). The practical application of meridian style acupuncture. ISBN 1-881896-13-7.

33a. Deng T (1999). Practical diagnosis in Traditional Chinese Medicine. Elsevier Chrchill livingstone, ISBN 987-0-443-04582-0

33b. Siliburska J. Bogdanski P., Jakabowski H. (2014). The influence of selected anti hypertensive drugs on zinc, copper and iron status in spontaneously hypertensive rats. Eur. J. Pharmocol. http://dx.doiorg/10.1016/j.ejphar2014.06.uc.

33c. Michos C, Kalfakakou V, Karkabounas S, Kiortsis D, Evangelou A (2010). Changes in copper and zink plasma concentrations during the normal menstrual cycle in women. Gyneacol. Endocrinol. 26(4): pp 250-5.

33d. Dhillon KS, Singh J, Singh Lyall J (2011) A new horizon into the pathobiology, etiology and treatment of migraine. Medical hypotheses 77, 147-151.

33e. Om AS, Chung KW (1996). Dietary zinc deficiency alters 5-allpha reduction and aromatization of testosteron and androgen and estrogen receptors in rat liver. J of Nutrition. 126(4), 842-8.

33f. Hanukoglu I, Fenchtwanger R, Hanukogly A. (1990). Mechanism of corticotropin and cAMP induction of mitochondrial cytochrome P450 system enzymes in adresnal cortex cells. J of Biol. Chemistry, 265(3), 20602-8.

34a. Teng L, Zhang J, Dai M, Wang F, Yang H. 2015. Correlation between traditional chinese medicine symptom patterns and serum concentration of zinc, iron, copper and magnesium in patients with hepatitis B and associated liver cirrhosis. Journal of TCM, 35(5): 546-550.

34b. Chen M, cheng N,Chen Y (1995). The effect of moxibustion on gastric mucosa in rats and its relation to copper, zinc contents in serum. Zhen Ci Yan Jiu, 20(2), 45-7.

35. Tampa BI, Leon MM and Petreus T (2013). Common trace elements alleviate pain in an experimental mouse model. J of Neuroscience research 91, pp: 554-561.

36. Rezin GT, Cardoso R, Gonncalves C et al (2008). Inhibition of mitochondrial respiratory chain in brain of rats subjected to an experimental model of depression. Neurochemistry international 53, 395-400.

37.Coyle P, Philcox J.C., Carey LC et al. (2002). Metallothionein: the multipurpose protein. Cell.Mol Life.Sci 59, pp 627-47

38. Shi H. Norman AW, Okamura WH et al. (2002). 1alfa,25-dihydroxyvitamin D3 inhibits uncoupling protein 2 expression in human adipocytes. 10.1096/fj.02-0255fje FASEB journal. December. Ook staat het in Bouillon R, Carmeliet G, Lieben L et al. (2014). Vitamin D and energy homeostasis of mice and men. Nat Rev Endocrinol. 10, 79-87.

39a. Descalzi G, Ikegami D, Ushijima T et al. (2015). Epigenetic mechanisms of chronic pain. Trends neurosci. 38(4), 237-46.

39b. Wijmenga C, Klomp LWJ (2004). Molecular regulation of copper excretion in the liver. Proceedings of the nutrition society63, 31-39.

39c. Zhou Q., Wang D., Xu J, Chi B. (2016). Effect of Tauroursodeoxycholic acid and 4-phenylbutyricc acid in copper and zink in Type 1 diabetes Mice mode. Biol Trace Elem Res 170: 348-56.

39d. Watanabe M, Harten SM, Matake C (2006). Bileacids induce energy expenditure by promoting intracellular thyroid hormone activation. Nature 439 (7075) pp 484-9.

39e. Zietak M, Kozak LP (2016). Bile acidsuncoupling induce protein 1 dependent thermogenesis and stimulate energy expenditure at thermoneutrality in mice. Am J Physiol and Metal 310, 346-54.

39f. https://encyclopedie.medicinfo.nl/vitamine-a-tekort

39g. Crisponi G, Nurchi VM, Fanni D et.al (2010). copper-related diseases: frmo chemistry to molecular pathology. Coordination Chemistry reviews 254, 876-89.

39h. Yang B, Wang Q, Lei R et al. (2010). systems toxicology used in nanotoxicology: mechanistic insights into the hepatotoxicity of nanocopper particles from toxico genomics. J. Nanosc. Nanotechnol. 10(12), pp 8527-37.

39i. Leung C, Hetath CB, Jia Z et al (2014). Dietary glcotoxins exacerbate progression of experimental fatty liver disease. J. Hepatol. 60(4), pp: 832-8.

39j. Samsel A, Seneff S (2013). Glyphosate, pathways to modern diseases II: celiac sprue and gluten intolerance. interdiscip toxicol 6(4): 159-84.

39k.Hatori Y., Sachiye I., Reiko A. (2017). Thiol=based copper handlling by t he copper chaperone Atox1.DII: 10.1002/iub.1620.

39l. Lalioti V, Muruais G, Tsuchiya Y et al. (2009). Molecular mechanisms of copper homeostasis. Front Biosci (Landmark Ed). 1 14 4878-903.

40.Odashima M, Otaka M, Jin M. et al. (2002). Indction of 72-kDa heat shock protein in cultured rat gastric mucosal cells and rat gastric mucosa by zinc-L carnosine. Dig.Dis Sci 47(12), pp: 2799-804.

41. Kirchoff P, Sacrates T, Sidani S et all. (2011). Zinc salts provide a novel prolonged and rapid inhibition of gastric acid secretion. Am. J. Gastro.enterol. 106(1): pp: 62-70.

42a.Cheng SJ, Leonard JL, Davis PJ. (2010). Molecular aspects of t hyroid hormone actions. Endocr rev. , 31(2): 139-70. Weitzel JM, Iwen KA (2011). Coordination of mitochondrial biogenesis by thyroid hormone. Melecular and cellular endocrinology 342 1-7.

42b. Baltaci AK, Nogulkoc R, Belvuanli M (2013). Serum levels of calcium, selenium, magnesium, phsphorus, chromium, copper and iron. their relation to zinc in rats with induced hypothyroidism. Acta Clin Croat. 52(2) 151-6.

42c. Racataranu N, Leach N et.al. (2017). Thyroid disorders in obese patients. Does insulin resistance make a difference? Arch Endocrinal Metal. 61(6): 575-83.

42d. Danscher G, Jo SM, Varea E, Wang Z, Cole TM Schroder HD (2001). Inhibitory zinc-enriched terminals in mouse spinal cord. Neuroscience 105(4), 941-7. 

42e. Bininye A., Parker K, Antal M, Shupliakov O. (2001). Zinc colocates with GABA and glycine in synapses in the lamprey spinal cord. J. Comp. Neural. 433(2): 208-21.

42f. McCaffrey C, Quamme GA (1984). Effects of thyroid status on renal calcium and magnesium handling. Can J Comp Med 48, 41-7

42g. Wang Y, Xing Y, Zhao Q et al (2016). Thyroid dysfunction, either hyper or hypothyroidism, promotes gallstone formation by different mechansms. Biomed and Biotechnol. 17(7): 515-25.

42g. Andersen LF et al.. (1987). Micturation pattern in hyperthyroidism and hypothyroidism. Urology 29(2): 223-7.

43. Welchen E, Gonzalez DH (2016). Cytochrome c, a hub linking energy, redox, stress and signaling pathways in mitochondria and other cell compartments. Phys. Plant. 157: 310-21.

44. http://www.calorieen.net/waar-zit-veel-vitamine-b12-in/ .Op deze website staan ook ander vitamines en mineralen weergegeven. Interessant is dat diverse kruiden ook veel mineralen bezitten. De getallen in de tabel staan ook voor de kruiden voor 100 mg.

45.

46a. Halberg N. et al. (2005). Effect of intermittent fasting and refeeding on insulin action in healthy men. J App. Physiol. 1985.

46b. Cheng KJ (2014). Neurobiological mechanisms of acupuncture for some common illnesses: a clinician 's perspective. J of ac and mer studies, http://dx.doi.org/10.1016/j.jams.2013.07.008

47. Mosley M, Spencer M (2017). Het vastendieet. ISBN 9789035140066. De beschrijving van het werkingsmechanisme is ook inzetbar voor andere fysiologie, zoals mogelijk optreed tijdens het vastendieet (45). Dit is een dieet waarbij  twee dagen van de week gevast (koolhydraat arm) en de resterende vijf dagen normaal gegeten wordt. Gebleken is dat dit een verbetering van de insulineweerstand geeft (IGF1 neemt toe) (46a). Het ontstaan van dit effect kan beschreven worden via het mechanisme in dit paper. Twee taken van insuline zijn: (a) opname van glucose in iedere cel en (b) stimulatie van de opslag van vet, indien er veel glucose in het bloed aanwezig is. Wanneer taak (a) niet goed wordt uitgevoerd, is er meer vetopslag. Door het vasten worden tijdelijk enkele mitochondriën per cel afgebroken. De magnesium en zink die daarbij uit de mitochondriën vrijkomen, vervullen mogelijk een rol bij de optimalisering van de productie van insuline.