Acupunctuurpraktijk Huan Mai

Privacy en praktijkreglement

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet. In onderstaand document kunt u lezen of welke manier en met welk doel ik uw persoonsgegevens verwerk en gebruik. Omdat ik geen planning van patienten via de website hanteer, is dit eenvoudiger dan bij een aantal andere praktijken.

De code van de beroepsvereniging en de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) eisen dat ik, als behandelend therapeut een dossier van u aanleg. Hier staan enkele persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres) in en enkele medische gegevens, zoals medicatie en behandelingen (alleen indien relevant voor de acupunctuur of shiatsubehandeling). Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Ik ben de enige die toegang heeft tot de medische gegevens in uw dossier. Ik heb hiervoor een wettelijke geheimhoudingsplicht. In de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist dat het dossier 15 jaar bewaard blijft. U heeft recht op inzage in uw dossier. Wanneer u wilt dat ik geen medisch dossier meer van u bezit, is formeel de procedure als volg: u ontvangt dit dossier (ter bewaring voor 15 jaar).

Alleen met uw expliciete toestemming kan een waarnemer tijdens mijn afwezigheid uw dossier inzien. Met de waarnemer is een verwerkings-overeenkomst gesloten, ter handhaving van de geheimhoudingsplicht. In plaats hiervan kan de waarnemer de anamnese ook opnieuw uitvoeren zonder gebruik te maken van uw dossier, wat een gebruikelijke gang van zaken is.

Persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnumer, e-mail adres zorgverzekering en bijbehorend lidmaatschapnummer worden in de factuur vermeld, die nodig is om vergoeding te krijgen voor de behandeling. De factuur stuur ik u toe per e-mail. Wanneer u dit niet wilt, kan de factuur per post verstuurd worden. De facturen blijven zeven jaar bewaard. De financiele organisatie verricht ik deels zelf, tot de eindbalans. Mijn belasting accountant ontvangt deze eindbalans zonder vermelding van persoonlijke gegevens.